[align=center]درمايكروفر چه خبر است؟[/align]

مايكرووفرها چگونه كار ميكنند؟ در اين اجاقها، غذا به كمك اشعه مايكروويو پخته ميشود. بيشتر مايكروفرهاي خانگي با طول موج 2450 مگاهرتز در حالت موج پيوسته كار ميكنند. اجاقهاي بزرگتر كه در صنعت استفاده ميشوند گاهي با 915 مگا هرتز كار ميكنند. اشعه مايكروويو باعث ميشود غذاي درون اجاق گرم شود. گرما وقتي ايجاد ميشود كه مولكولهاي آب درون ماده غذايي با جذب اشعه مايكروويو با سرعتي بسيار بالا شروع به جنبش و لرزيدن ميكنند. حركت مولكولها باعث ايجاد اصطكاك و در نتيجه توليد گرما شود. اين حرارت باعث پختن يا گرم كردن غذا ميشود.

[align=center]آيا ممكن است اشعه مايكروويو بيرون بيايد؟[/align]

در مدلهاي قديمي درزگيرهاي كهنه يا درهاي ناميزان باعث عبور اين اشعهها و تابش آنها به فضاي بيرون ميشد. معمولا غلط كار كردن، جمع شدن چربي و كثيفي يا باز و بسته كردن بيش از حد در آن، باعث خراب شدن درزگيرها و بسته نشدن درست آن ميشود. گرچه مقداري از اين تابش، از طريق شيشه روي در آن صورت ميگيرد. اما ميزان آن بسيار ناچيز است.

[align=center]چطور ميزان اشعه مايكروويو را اندازه بگيريم؟[/align]

براي اندازهگيري ميزان اشعه نياز به ابزار خاصي داريم، اما معمولا سطح تابش اين اشعه به فضاي بيرون در حدود 2/0 ميليوات بر سانتيمتر مربع است، كه بسيار كمتر از حد تعيين شده توسط سازمان استاندارد جهاني است. هر چقدر از مايكروفر دورتر بايستيد، اشعه كمتري به شما برخورد ميكند. در حدود يك متري تقريبا اثري از آن باقي نميماند.

[align=center]تاثيرات اشعه مايكروويو بهروي سلامت چيست؟[/align]

تاكنون مقالات زيادي راجع به تاثيرات بيولوژيكي اشعه مايكروويو منتشر شده است. بهطور كلي، اگر در معرض مقدار زيادي اشعه مايكروويو قرار بگيريد باعث از دست دادن مقدار زيادي انرژي ميشود. نقاط حساس بدن مثل چشمها و مغز نميتوانند از شر گرماي ايجاد شده توسط اين اشعهها خلاص شوند. اما اگر مقدار اشعه كم باشد يعني در همان اندازه خانگي، آسيبي به اين نقاط نميرسد.

برخي آسيبهاي بيولوژيكي را نيز نميتوان به گرماي ايجاد شده توسط اين اشعهها ربط داد. افرادي كه طولاني مدت در معرض مقدار زياد اين اشعه بودهاند، مشكلاتي نظير سردرد، خستگي چشم، خستگي عمومي و اختلالات خواب ايجاد ميكند. اين تاثيرات بهدليل تقابل ميدان اشعه مايكروويو با سيستم مركزي اعصاب بدن بهوجود ميآيند. برخي از اين آسيبها بهخاطر گرماي شديد ايجاد شده توسط اشعه نيست. ممكن است اين آسيبها بهدليل قرار گرفتن طولاني مدت در معرض مقدار كم اين اشعه هم باشد. البته هنوز شواهد علمي دالبر تاثير مستقيم اشعه مايكروويو و ايجاد اين مشكلات به دست نيامده است.

[align=center]تاثير مايكروويو روي باطري قلب چيست؟[/align]

در گذشته تداخل اشعه مايكروويو با سيگنالهايي كه دستگاه تنظيم كننده قلب ميفرستند، تداخل پيدا ميكرد و فرد دچار مشكلاتي ميشد.

چون اين دستگاه الكترونيكي بود، با ديگر منابع الكتريكي تداخل پيدا ميكرد و بد كار ميكرد و در نتيجه باعث رسيدن اطلاعات غلط به ماهيچههاي قلب ميشد. بهاين ترتيب براي دستگاهها تنظيم كننده ضربان قلب جديد، پوشش خاصي طراحي كردند. اما اگر از اين دستگاه استفاده ميكنيد و البته يك اجاق مايكروويو هم در آشپزخانه داريد، حتما با پزشكتان راجع به آن مشورت كنيد.

[align=center]برخي هشدارهاي ايمني عمومي در مورد اجاقهاي مايكروويو

پيشنهادهايي راجع به ايمني عملكرد مايكروويوها[/align]
:


وقتي دستگاه خالي است آن را روشن نكنيد.
افرادي كه قلبشان با دستگاه تنظيم ضربان كار ميكند، نبايد نزديك مايكروويو شوند.
پس از هربار استفاده كاملا درون دستگاه، در و درزگيرهاي آن را تميز كنيد.
اجازه ندهيد بچهها با آن كار كنند.
وقتي دستگاه در حال كار كردن است صورتتان را نزديك در آن نگيريد.

[align=center]پيشنهادهايي براي راهاندازي و نگهداري مايكروويوها[/align]:
هنگام بازوبسته كردن در مايكرويو مراقب باشيد درزگيرها شل نشوند و دقت كنيد در آن كاملا بسته شود.
قبل از باز كردن يا انجام هرگونه تعميري مطمئن شويد كه دوشاخه آن را از پريز كشيدهايد.
از تخصص و مجرب بودن فردي كه دستگاه را تعمير يا راه اندازي ميكند كاملا مطمئن شويد.

[align=center]تاثيرات مايكروويو روي غذا[/align]

بر سر تاثير مايكروويو روي مواد غذايي همچنان بحث و مجادله وجود دارد و عدهاي آن را بيتاثير ميدانند و برخي معتقدند طي اين پروسه مواد لازم مورد نياز بدن در غذا از بين ميرود. طبق گفته برخي متخصصان گرم كردن و پخته شدن تغييراتي را در غذا ايجاد ميكند و اين عمل چه با اجاقهاي مايكروويو صورت گيرد و چه با اجاق گازهاي معمولي، تفاوتي نميكند و فقط بايد مراقب بود كه غذا بيش از اندازه گرم نشود. اين درحالي است كه برخي ديگر معتقدند وقتي ما غذاهايي كه با مايكروويو درست ميشوند را ميخوريم درست مثل اينست كه غذاي بيخاصيت يا در اصطلاح «غذاي مرده» ميخوريم. ممكن است طعم غذا خوب باشد اما هيچ ارزش غذايي ندارد.طرفداران مايكروويو آن را بيخطرترين نوع آشپزي ميدانند، چون در آن خبري از سوختن و بريده شدن نيست و هرگز دماي آن بيش از اندازه زياد نميشود. غذا در اين اجاقها دقيقا با همان نيرويي گرم يا پخته ميشود كه در اشعه آفتاب وجود دارد. برخي از مردم فكر ميكنند كه اين اشعه راديواكتيو است در حاليكه اينطور نيست و اشعه مايكروويو همان انرژي الكترومگنتيك است كه با جريان الكتريسيته تبديل به اشعه كوتاه ميشود.در بسياري از موارد، فقط بخشي از غذا به اين طريق پخته ميشود، زيرا اشعه مايكروويو فقط تا عمق 5 سانتيمتري سطح ماده نفوذ ميكند. بقيه گرما از طريق انتقال و پخش شدن به سراسر غذا ميرسد، براي همين حركت كردن ظرف در مايكروويو اهميت دارد و پس از گرم شدن و خاموش شدن مايكروويو بايد چند دقيقه بگذاريم، غذا بماند. سرعتي كه مايكروويو در پخت غذا دارد نيز اين نظريه را قويتر ميكند كه در اين مدل پخت ظاهر غذا تغيير نميكند و بهخصوص رنگ گوشت در آن قهوهاي نميشود. يعني گوشت قبل از اينكه قهوهاي شود ميپزد. بهاين ترتيب پخت گوشت در مايكروويو باعث ميشود گوشت تروتازه و آبدار باشد و مواد مغزي خود را حفظ كند و البته مزه بهتري داشته باشد. در مورد سبزيجات هم پخت سريع آن در مقدار كمي آب باعث حفظ رنگ و خاصيت آن ميشود و البته مزه بهتري هم دارد. بهطور خلاصه ميتوان گفت: مايكروويو تنها براي گرم كردن باقيمانده غذا يا پخت دستور غذاهاي تلويزيون نيست. در بسياري از آشپزخانههاي مدرن ميتوان آن را يافت، گرچه بهطور كامل نميتوان آن را جايگزين اجاق گازهاي قديمي كرد. حال اگر بهطور كلي بخواهيم بدانيم كه آيا پختن غذا با مايكروويو، ايمن است يا نه بايد بگوييك كه تصميم در اين مورد به عهده شماست، اما استفاده متعادل از آن توصيه ميشود.
iranianuk.com