هيئت اعزامي 5+1به تهران به سرپرستي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در نشست خبري روز گذشته خود بسته پيشنهادي به ايران را در اختيار رسانهها قرار داد.به گزارش رجانيوز به نقل از فارس، گزيدهاي از متن بسته پيشنهادي كه توسط خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به منوچهر متكي وزير امورخارجه كشورمان ارائه شد به شرح زير ميباشد.زمينههاي ممكن براي همكاري با ايرانبه منظور دستيابي به راهحلي جامع، درازمدت و مناسب براي مسئله هستهاي ايران كه با قطعنامههاي مربوط سازمان ملل متحد سازگار باشد در تكميل پيشنهاد ارائه شده به ايران در ژوئن 2006 (تيرماه 1385) كه هنوز به قوت خود باقي است، موارد زير به عنوان سرفصلهاي مذاكره مابين كشورهاي چين، فرانسه، آلمان، ايران، روسيه و بريتانيا و ايالات متحده آمريكا، به همراه نماينده عالي اتحاديه اروپا، پيشنهاد ميشود تا زماني كه ايران به شكل تصديق پذير تمام فعاليتهاي مربوط به غنيسازي و بازفرآوري خود را ذيل (Op19 (a و Op15 قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل به حالت تعليق درآورد. در راستاي اين مذاكرات همچنين از ايران انتظار داريم كه درخواستهاي شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بينالمللي انرژي اتمي را اجابت كند. در مقابل چين، فرانسه، آلمان، روسيه، بريتانيا، ايالات متحده آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا اعلام آمادگي ميكنند:- حق ايران را براي توسعه پژوهش، توليد و كاربرد انرژي صلحآميز هستهاي مطابق با تعهدات پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي را به رسميت بشناسند.- به محض ايجاد اطمينان از ماهيت كاملاً صلحآميز برنامه هستهاي ايران، با آن همان رفتاري را داشته باشند كه با برنامه هر كشور فاقد سلاحهاي هستهاي در چارچوب NPT (دارند).انرژي هستهاي- تأكيد دوباره بر حق ايران نسبت به انرژي هستهاي براي مقاصد صرفاً صلحآميز مطابق با تهدات اين كشور در چارچوب پيمان منع گسترش سلاحهاي هستهاي.
- تأمين كمكهاي مالي و تكنولوژيك لازم جهت استفاده صلحآميز ايران از انرژي هستهاي و حمايت نسبت به از سرگيري پروژههاي همكاري فني در ايران توسط آژانس بينالمللي انرژي اتمي.- حمايت از ساخت نيروگاههاي آب سبك منطبق با آخرين فنآوري روز.- حمايت از تحقيق و توسعه در انرژي هستهاي به موازات بازيابي تدريجي اعتماد بينالمللي.- تأمين تضمينهاي الزامآور حقوقي عرضه سوخت هستهاي.- همكاري در جهت مديريت سوخت مصرف شده و پسماند راديو اكتيو.سياسي- بهبود روابط شش كشور و اتحاديه اروپا با ايران و ايجاد اعتماد متقابل.
- تشويق تماس و گفتوگوي مستقيم با ايران.
- پشتيباني از ايران در جهت ايفاي نقشي مهم و سازنده در امور بينالملل.
- ارتقاي سطح گفتوگو و همكاري در حوزههاي منع گسترش سلاحهاي هستهاي و موضوعات مربوط به امنيت و ثبات منطقهاي.
- كار با ايران و ديگر كشورهاي منطقه در جهت ارتقاي ترتيبات اعتمادسازي و امنيت منطقهاي.
- ايجاد مكانيزمهاي مناسب مشاوره و همكاري.
- حمايت از برگزاري يك كنفرانس درباره مسائل امنيت منطقهاي.
-تاكيد دوباره بر اينكه حل مساله هستهاي ايران به تلاشهاي منع گسترش سلاحهاي هستهاي و تحقق هدف خاورميانه عاري از سلاحهاي كشتار جمعي شامل سامانههاي آنها كمك خواهد كرد.
- تأكيد دوباره بر تعهد در چارچوب منشور سازمان ملل كه در روابط بينالمللي خود از تهديد يا استفاده از زور نسبت به تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشور يا هر رفتار ديگري كه مطابق با منشور سازمان ملل نباشد، اجتناب ورزند.
- همكاري در مورد افغانستان شامل همكاري جديتر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حمايت از برنامههاي بازگشت آوارههاي افغان به افغانستان، همكاري در بازسازي افغانستان و همكاري در تأمين امنيت مرزهاي ايران و افغانستان.اقتصادي- گامهايي در جهت عاديسازي روابط اقتصادي و بازرگاني از قبيل تسهيل دسترسي ايران به اقتصاد، بازارها و سرمايه بينالمللي از طريق حمايت عملي در جهت الحاق كامل ايران به ساختارهاي بينالمللي شامل سازمان تجارت جهاني، و ايجاد چارچوبي براي سرمايهگذاري مستقيم و نيز تجارت بيشتر با ايران.مشاركت در حوزه انرژي- گامهايي در جهت عاديسازي همكاري با ايران در حوزه انرژي: ايجاد يك مشاركت درازمدت و وسيع الطيف استراتژيك بين ايران و اتحاديه اروپا و ديگر طرفهاي علاقهمند با كاربردها و تدابير عيني و عملي.كشاورزي- حمايت از توسعه كشاورزي در ايران.
- تسهيل خودكفايي كامل ايران در غذا از طريق همكاري در فنآوري مدرن.محيط زيست، زيرساختها- پروژههاي غير نظامي در حوزه حفاظت از محيط زيست، زيرساختها، علم و فنآوري و hi-tech:
= توسعه زيرساختهاي حملونقل شامل كوريدورهاي حملونقل بينالمللي.
= حمايت از نوين سازي زيرساختهاي مخابراتي ايران شامل امكان لغو محدوديتهاي تجاري مرتبط.هواپيمايي غير نظامي- همكاري در هواپيمايي غير نظامي شامل امكان لغو محدوديتهاي صادراتي سازندگان هواپيما به ايران:
= قادر سازي ايران به نوسازي ناوگان هواپيمايي غير نظامي خود،
= كمك به ايران در جهت حصول اطمينان از اينكه هواپيماهاي ايراني مطابق با استانداردهاي ايمني بينالمللي هستند.مسائل اقتصادي، اجتماعي و توسعه انساني / بشر دوستانه- در اختيار گذاشتن، در صورت نياز، كمك به نيازهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و بشردوستانه.
- همكاري/ حمايت فني در حوزههاي آموزشي مفيد براي ايران:
= حمايت از ايرانيان براي شركت در دورههاي آموزشي يا كسب مدارج علمي در حوزههايي مانند مهندسي عمران، كشاورزي و مطالعات زيست محيطي.
= حمايت از برنامههاي مشترك بين مؤسسات آموزش عالي مانند بهداشت عمومي، معيشت روستايي، پروژههاي مشترك علمي، مديريت عمومي، تاريخ و فلسفه.
- همكاري در حوزه تواناييهاي پاسخ مؤثر به حوادث غير مترقبه (مانند زلزلهنگاري، پژوهش زمينلرزه، مديريت بحران و غيره)مكانيزم اجرا

- تشكيل گروههاي ناظر مشترك در جهت اجراي يك موافقتنامه آتي.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]