همشهري - واقعا متاسفيم! ما كه بيسواديم، ولي از روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ميخواهيم كه با انتشار چنين خبرهايي قبل از هماهنگي با روابطعمومي وزارتخانه، باعث ضايعشدن كسانيكه اين جوابيهها را آماده ميكنند، نشوند. براي يك وزارتخانه خوبيت ندارد!
آقاي وزير، لطفاً از معاونتان بپرسيد
همشهري -مهدي صارمي فر
۱. چند هفتهپيش، وقتي اظهارات وزير ارتباطات درباره وضعيت اينترنت در ايران (ماجراي اينترنت ۵۶ كيلوبيتي) را درخبرگزاريها خوانديم، تقريبا همه، پيشاز هر واكنشي تعجب كرديم و بعد افسوس خورديم به وضعيت ارتباطات در ايران و آينده نامعلوم آن.
وقتي درگزارشي در روز ۳۰ ارديبهشت در صفحه دانش وفناوري اين اظهارات منتشر شد، چند روز بعد (۶ خرداد) روابط عمومي اين وزارتخانه جوابيهاي فرستاد كه شروعش اينطور بود: «...نويسنده مطلب بدون تحقيق و بررسي موضوع، نسبت به انتشار آن اقدام كرده و شايد اين زحمت را بهخود نداده است كه وقتي چنين موضوعي را براي انتشار در روزنامه درنظر گرفته، تا چه حد ممكن است صحيح و درست بوده و يا هيچ اشكالي در منبع آن وجود ندارد، آن هم زماني كه منبع آن يكي از خبرگزاريهاست...»

در اين جوابيه در ۱۱ مورد اتهام «تهاجم، تخريب و بيانصافي» و در ۸ مورد اتهام «بياطلاعي، ناآگاهي و بيسوادي» به روزنامه همشهري وارد شده.
نويسنده اين جوابيه حتي ادعا كرده بود هنگامي كه خبري از وزير در يك خبرگزاري معتبر منتشر ميشود، روزنامه بايد آن را با روابط عمومي وزارتخانه، قبل از انتشار چك كند.
واضح است كه نويسنده اين جوابيه آنقدر جوگير شده بود كه حتي متوجه نشده بود اين صحبتها توهيني آشكار بهخود وزير است و جاي ديگري بايد بگويد كه وزير چهچيزي گفته و چه چيزي نگفته است!

۲. درجايي از اين جوابيه آمده بود: «چنين مقالهاي درذهن افراد چنين تداعي ميكند كه روزنامه همشهري مصمم شده است در برابر موفقيتهاي برجسته دولت نهم، سياهنمايي كند!»
قضاوت درباره ارتباط بين موفقيتها با پهناي باند اينترنت، بهعهده خواننده است.

۳. بگذريم، ما تنها اين جوابيه را منتشر كرديم. اما چند روز بعد ماجراي ديگري اتفاق افتاد كه بازهم تعجب و تأسف ما را درپي داشت.
اصل خبر اين است (ايسنا، ۱۲ خرداد): «با آغاز ثبتنام اينترنتي سيمكارتهاي ۱۵۰ هزار توماني همراه اول از روز گذشته بسياري از متقاضيان به پورتال همراه اول با آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه كردند اما بهعلت بروز اختلال در اين روند نتوانستند ثبت نام خود را تكميل و به اتمام برسانند.

عباسعلي ابوالفضلي - مديركل روابط عمومي و امور بينالملل شركت ارتباطات سيار- در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در همه سازمانهاي شبكهاي مانند سازمان سنجش كه متقاضيان در روزهاي معين براي ثبتنام مراجعه ميكنند، شاهد بروز اختلال در روزهاي اوليه هستيم كه اين امري طبيعي است زيرا در ساعات و روزهاي اوليه بهدليل افزايش متقاضي و مراجعان، ترافيك بالا رفته و اختلالات در روند ثبتنام بهوجود ميآيد.
وي با تاكيد بر اينكه پهناي باند مورد نياز ما در اين زمينه جوابگو نيست گفت: تا زماني كه بهطور كلي پهناي باند در كشور افزايش نيابد و در اين زمينه نيز ميزان بيشتري اختصاص داده نشود با اين مشكل مواجه خواهيم بود...»

درك ما از اين گفتهها اين است كه حتي خود مخابرات هم، پهناي باند درست وحسابي ندارد. واقعا متاسفيم! ما كه بيسواديم، ولي از روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ميخواهيم كه با انتشار چنين خبرهايي قبل از هماهنگي با روابطعمومي وزارتخانه، باعث ضايعشدن كسانيكه اين جوابيهها را آماده ميكنند، نشوند. براي يك وزارتخانه خوبيت ندارد.

۴. در همان جوابيه، آمدهبود: «مردم و دولت و همه كسانيكه دراين نظام خدمت ميكنند، همه ايراني و مسلمانند و بايد قلبشان براي اعتلا و سربلندي سرزمينشان بتپد؛ سرزميني كه جايجايش به خون پاك شهيدان رنگين است و ما همگي درهر مقام و جايگاهي كه هستيم، بايد حافظان خون آنان باشيم»

سؤال: لطفا ارتباط پهناي باند اينترنت را با موضوع مقدس خون شهيدان بيان كنيد.
شكايت: چرا روابط عمومي محترم وزارت ارتباطات بايد در بحثهاي روزمره، مسائل مقدس مردم مثل خون شهيدان را بهميان بكشد؟

آيا روابط عمومي وزارت ارتباطات متولي «خون شهيدان» است يا بهنوعي ميخواهد با چسباندن خود به موضوعات مقدس و غيرقابل بحث، خود را از هر نقدي مبرا كند؟
بهنظر ميرسد، اين حرفها بيشاز هرچيز ديگري، به حرمت خون پاك شهيدان ما ضربه ميزند.
لطفا در بهكار بردن الفاظ بيشتر دقت كنيم.