تريلينوشتههاي جالب و خواندني

آب رادياتور ماشين بخور محتاج نامردان نباش!

آدم ديوانه را بنگي بس است خانه پرشيشه را سنگي بس است!

اتوبوس من غصه نخور،منم يه روز بزرگ ميشم!(ژيان)

اگر از عشقت نکنم گريه و زاري*****به جهنم که مرا دوست نداري!

اگه الله کند ياري*****چه اف باشد چه سوسماري!

اگر خواهي بميري بي بهانه*****بخور ماست وخيار وهندوانه!

التماس2A!

اي بلبل اگر نالي من با تو هم آوازم*****تو عشق گل داري،من عشق گل اندامي!

اي روزگار*****با ما شدي ناسازگار!

بپر بالا که گير نمياد!

باغبان در را مبند من مرد گلچين نيستم*****من خودم گل دارم و محتاج يک گل نيستم!

بحث30يا30 ممنوع!


بخور و بخواب کارمه*****الله نگهدارمه!

به مادرت رحم کن کوچولو!

بهتر ازمن چه کسي

جواب :به تو چه فزولي؟

تا جام اجل نکردم نوش*****هرگز نکنم تو را فراموش!

تا سگ نشوي کوچه و بازار نگردي*****تا کوچه و بازار نگردي نشوي گرگ بيابان!

تاکسي نارنجي*****از من نرنجي!

تجربه نام مستعاري است که بر خطاهاي خود ميگذاريم!

جرم به دنيا آمدن**شهرت =پشيمان**نشاني=بي نشان!

جون من داداش*****يه خورده يواش!

جهان باشد دبستان و همه مردم دبستاني*****چرا بايد شود طفلي ز روز امتحان غافل؟!!

داداش مرگ من يواش*****امان از دست گلگير ساز و نقاش!

دختر ار بهر عفت ميکند چادر به سر*****نامه را از زير چادر ميدهد دست پسر!

درخت مکر زن صد ريشه دارد*****فلک از دست زن انديشه دارد!

در طواف شمع ميگفت اين سخن پروانه اي*****سر پيچ سبقت نگير جانا مگر ديوانه اي!

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهي*****دل ندادم که به من ساندوچ و دلمه دهي!

دلبري دارم چو مار عينکي*****خوشگل وزيبا ولي کم پولکي!

دنبالم نيا آواره ميشي!

.دنيا همه هيچ و اهل دنيا همه هيچ*****اي هيچ تر از هيچ تو بر هيچ مپيچ!

دودوتا هفتا کي به کيه!

حالا که خر تو خره ماهم پيرايدم(ژيان)

رخش بي قرار!

رقيف بي کلک مادر!

رنج گل بلبل کشيد و برگ گل را باد برد*****رنج دختر مادر کشيد و لذتش داماد برد!

رود ميرود اما ريگذارش ميماند!

زندگي بدون عشق مثل ساندوچ بدون نوشابه هست!

زندگي بدون عشق مانند شلوار بدون کش هست!

«zoor nazan farsi neveshtam»

ژيان عشقت مرا بيچاره بنمود*****ز شهر و خانه ام آواره بنمود!

سر پاييني نوکرتم*****سر بالايي شرمندتم(ژيان)

شب و روز رانندگي در جاده ها کار من است*****از خطر باکي ندارم جون خدا يار من است!

شکر بترازوي وزارت برکش*****شو همره بلبل بلب هر مهوش!(اينو برعکس هم که بخوني همين ميشه)

عشق ميکروبي است که از راه چشم وارد ميشود و قلب را عاشق ميکند!

قربان وجودي که وجودم ز وجودش بوجود آمده است!

کوه از بالا نشيني رتبه اي پيدا نکرد*****جاده از افتادگي از کوه بالا ميرود!

گاز دادن نشد مردي*****عشق آن است که بر گردي!

(گدايان بهر روزي طفل خود را کور ميخواهند*****طبيبان جملگي خلق را رنجور ميخواهند!

تمام مرده شويان راضيند بر مردن مردم*****بنازم مطربان را که خلق را مسرور ميخواهند!)

گلگيرم ولي گل نميگيرم!

نوکرتم ننه!

يه بار پريدي موتوري دو بارپريدي موتوري آخر مي افتي موتوري!