سومین نسخه آزمایشی Parsix GNU/Linux 1.5 موسوم به Viola منتشر شد. این نسخه به همراه هسته جدید، تعداد زیادی بسته نرمافزاری بهروز شده و تصحیحاتی برای اشکالات گزارش شده منتشر شده است. تمامی بستههای نرمافزاری با مخازن پارسیکس و دبیان تا تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۰۸ هماهنگ شده، تعدادی از اشکالات گزارش شده برطرف شده (۸۶، ۹۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶و ۱۲۹)، بسته نرمافزاری GQView با gThumb جایگزین شده، بسته نرمافزاری Camorama با Cheese جایگزین شده و بستههای bug-buddy، gdb و iptraf مجددا اضافه شدهاند. پارسیکس Viola به طور رسمی از Compiz-Fusion، VirtualBox-OSE و GNU Flash Player پشتیبانی میکند. ویژگیها: میزکار GNOME 2.22.2، محیط X.Org 7.3، هسته 2.6.24.4 به همراه وصلههای CK، اصلاحیه CVE-2008-1669، TuxOnIce 3.0-RC، iwlwifi 1.2.33 به همراه پشتیبانی از led و powertop، راهاندارهای بهروز شده هسته، مجموعه اداری OpenOffice.org 2.4.0 و مرورگر GNU Iceweasel 3.0 RC1. ما به کمک شما برای آزمایش سیستم و گزارش اشکالات نیازمند هستیم. برای اطلاعات دقیقتر، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] را ببینید.دریافت:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] - 680 MB, [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] - 692 MB, [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]