تیمی که قهرمان جامملتهای اروپا در سال 2008 شود، 23 میلیون یورو پاداش میگیرد. این وعدهای است که کنفدراسیون فوتبال اروپا اعلام کرد.

به گزارش یوفا: ديويد تيلور مديرکل يوفا گفت اين کنفدراسيون پيش بيني مي کند درآمد حاصل از برگزاري مسابقات جام ملتهاي اروپا به رقم بي سابقه يک ميليارد و سيصد ميليون يورو برسد.

وي گفت: مبلغ يکصد و هشتاد و چهار ميليون يورو به شانزده تيم شرکت کننده در مرحله نهايي مسابقات جام ملتهاي اروپا اختصاص داده مي شود.

به اين صورت که هر تيم هفت و نيم ميليون يورو صرفا بابت صعود به اين مرحله دريافت خواهد کرد سپس هر تيم در دور اول مسابقات گروهي به ازاي هر برد يک ميليون يورو و به ازاي هر تساوي يا باخت پانصد هزار يورو دريافت خواهد کرد.

همچنين هر تيمي که به مرحله يک چهارم نهايي برسد دو ميليون يورو دريافت خواهد کرد و تيمهايي که به مرحله نيمه نهايي راه يابند در مجموع شش ميليون يورو دريافت خواهند کرد. در اخرين مرحله نيز تيم قهرمان هفت و نيم ميليون يورو و تيم نايب قهرمان چهار و نيم ميليون يورو دريافت خواهند کرد.

تيلور گفت درامدي که يوفا از اين جام به دست مي اورد بين سي و پنج تا چهل درصد بيشتر از درامد يوفا از مسابقات قبلي جام ملتهاي اروپا است که چهار سال پيش در پرتغال برگزار شد. وي افزود، مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون يورو از درامد يوفا در اين جام به پنجاه و سه کشور عضو يوفا اختصاص خواهد يافت تا صرف توسعه طرحهاي مرتبط با فوتبال در اين کشورها شود.

مبلغ دويست و پنجاه ميليون يورو از درامد يوفا نيز صرف برگزاري مسابقات رده جوانان در کشورهاي عضو اين کنفدراسيون خواهد شد زيرا برگزاري اين مسابقات هزينه زيادي دارد ولي درامد چنداني به همراه ندارد.