به دليل هزينه بالاي دسترسي به ديتا، شاهد كيفيت مناسبي در اين اينترنت نيستيم و بايد نسبت به پايين آمدن اين هزينهها اقدام شود.

رييس انجمن شركتهاي اينترنتي استان فارس - در گفتوگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: اينترنت پرسرعت مستلزم گرفتن اينترنت خوب از مخابرات است كه به دليل انحصار آن، اينترنت پرسرعت و با كيفيت ارايه نميشود.

او تاكيد كرد: هزينه ارايه اينترنت پرسرعت در ايران با كشورهاي ديگر حدود 3 برابر گرانتر بوده كه اين امر جاي تاسف دارد. صالحيان هزينه دسترسي به ديتا را بالا دانست و گفت: به دليل گراني اينترنت امكان ارايهي ارزان آن توسط شركتهاي ISP و ISDP وجود ندارد.

وي راهاندازي لينك رويه را به سياستهاي دولت مرتبط خواند و گفت: احتمال ارزاني هزينه دسترسي به ديتا با راهاندازي اين لينك وجود دارد اما بايد اين موضوع از ريشه اصلاح شود و در جهت پايين آمدن هزينه و ارتقاي سطح كيفيت گام برداشته شود. او در پايان قطعي اينترنت را به دليل كافي نبودن پهناي باند، مشكلات خطهاي تلفن، امكانات كم در برخي نقاط، كمبود خط تلفن و عوامل ديگر دانست