روح نگهبان چیست ؟

ارواحی که به جهان سوم یا بهشت انتقال میابند در انجا هم میبایست کارهای الهی و مثبتی را انجام دهند تا اینکه از تکامل بالا تری بهره مند شوند. یکی از کارهای را که انها باید در عوالم روحی انجام دهند, وظیفه حفاظت و مراقبت از رفتار و کردار افراد زنده است. که انتخاب ان از سوی نیروهای الهی میباشد و در اصطلاح روحی به این ارواح , روح نگهبان میگویند. چون انها هیچ وظیفه ای غیر از اجرای دستوراتی که از سوی افرینش به انها داده شده است انجام نمیدهند. و در اصل میتوان گفت که این ارواح کتاب سرنوشت افراد را در دست دارند. و هر روزه ان را ورق میزنند و انچه در ان کتاب از سوی پروردگار نوشته شده را انجام میدهند. این ارواح ضمن اینکه زندگانی خود را در جهان سوم میگذرانند از اعمال و حرکات افراد حمایت شونده نیز باخبر هستند. و ان بدین صورت است که یک رشته از ریسمانهای نقره ای خویش را به تن پوش فرد مورد نظر وصل مینمایند و هر کار و طرز فکری را که ان فرد داشته باشد, امواج مثبت یا منفی انها از طریق امواج همین ریسمانها به روح نگهبان میرسد و وی تمامی انها را در افرینش ثبت میکند.
اکثریت افراد بر این باورند که روح نگهبان در همه احوال با افراد همراه است , در صورتی که چنین نیست. زمانی که فرد به دلایل ویژه ای نیاز به روح نگهبان داشته باشد, روح به وسیله ان رشته از امواج که به تن پوش فرد وصل است, در موقع بروز حادثه از جریان امر با خبر میشود و در مدتی بسیار کوتاه سوار بر امواج اثیری که کمتر از لحظه ای به طول نمی انجامد, در محل حضور میابد و روند سرنوشت کتاب الهی را انجام میدهد و مجددا به مکان خود باز میگردد. این ارواح گاهی از سوی نیروهای الهی تعویض میگردند که مربوط به تغییر مسیر تکاملی شخص است.منبع: انجمن علوم روحی استاد رهبر زاده