جهان تكنولوژيچكشي كه هنگام عصبانيت از آن براي خالي كردن عصبانيت روي رايانه استفاده ميشود ولي به رايانه صدمه نميرساند