كارت بيسيمتجهيزات ديجيتال مثل دوربينهاي عكسبرداري همواره با دو مساله براي ذخيرهسازي دادههاي ديجيتال مواجهاند.
يكي حافظه پرسرعت و پرظرفيتي كه دادهها روي آن ذخيره شوند و ديگر طريقه انتقال تصاوير به رايانه. مساله حجم و سرعت كارتهاي حافظه، روز به روز در حال پيشرفت است. براي انتقال دادهها از كارتهاي حافظه نيز راههاي مختلفي وجود دارد از جمله اتصال مستقيم دستگاه به رايانه و با استفاده از دستگاههاي كارتخوان ميتوان اشاره كرد. اما اگر راهي وجود داشته باشد كه بتوان اين انتقال به صورت خودكار و بيسيم انجام گيرد كار راحتتر خواهد بود.

البته برخي از دستگاهها و دوربينهاي عكسبرداري به فناوريهاي بيسيم مجهز هستند كه از اين بابت مشكلي نخواهد داشت. اما براي ساير دستگاهها كه فاقد اين فناوري هستند كارتهاي حافظه SD به نام eye-fi وجود دارد درون آن تراشه wi-fi كار گذاشته شده است و ميتواند دادههاي ذخيرهشده روي كارت را به صورت بيسيم به رايانهاي كه در حوزه شبكه آن قرار دارد ارسال كند. با انجام تنظيمات رايانه و برقراري ارتباط با كارت حافظه، هر عكسي كه توسط دوربين گرفته ميشود، ميتواند به طور خودكار به رايانه منتقل شود و حتي از روي كارت پاك شود تا فضا براي عكسهاي بعدي وجود داشته باشد.

اين كارت حافظه تقريبا با كليه انواع دوربينهاي ديجيتال معمولي كه از كارت حافظه SD استفاده ميكنند سازگار است و نياز به هيچگونه تجهيزات اضافي ندارد. از قابليتهاي ديگر اين كارت حافظه، تغيير اندازه تصاوير ارسالي، طبق تنظيمات از پيش تعيين شده است. ضمنا ارسال دادهها بين دوربين و رايانه به صورت امن و شخصي صورت ميگيرد و ميتوان مطمئن بود كه اگر كارت حافظه در حوزه شبكه بيسيم شخص ديگري قرار گيرد، دادهها به رايانه او منتقل نخواهد شد.