دماسنج از راه دوراين دستگاه ميتواند هديهاي به حرفهايهاي رايانه و متخصصان فن باشد. اين دماسنج قادر است بدون تماس با اجسام، دماي آنها را دقت خوبي روي نمايشگر خود نشان دهد. اين دماسنج با اشعه مادون قرمز (IR InfraRed) كار ميكند و چون اين اشعه قابل رويت نيست از يك هدفگير ليزري نيز براي نشانهگيري هدف در آن استفاده شده است.
اين دماسنج، دماي بين 60 تا 400 درجه سانتيگراد و معادل آن به فارنهايت را اندازهگيري ميكند و هر چه از هدف فاصله كمتري داشته باشد دقت اندازهگيري آن بيشتر خواهد بود. اين دستگاه Micro temp نام دارد كه آن را در شكل مشاهده ميكنيد.