جاي پاي شيطان

در دل درختزارهاي انبوه كاج در «ايندين لند» آمريكا زميني دايره شكل و تيرهرنگ به چشم ميخورد كه هيچ گياهي در آن نروييده است. كساني كه براي نخستين بار از كنار اين دايره عبور ميكنند بلادرنگ ميانديشند چه چيزي سبب شده است اين قطعه زمين اينقدر با اطراف خود در تضاد باشد. خاك تيره اين منطقه آنقدر سفت است كه دسته تبر هر كسي را كه بر آن ضربه بزند ميشكند. هيچ اثري از حيات در آن يافت نميشود. نه كرم خاكي، نه سوسك و نه حتي يك دانه علف در آن به چشم نميخورد. حتي حيوانات هم به آن داخل نميشوند و آن را دور ميزنند. بدتر از همه اينكه ميگويند اگر كسي وسط دايره بايستد احساس عميقي از ترس، دلهره و تهوع بر او مستولي ميشود. اگر سنگ يا چوب روي آن قرار دهيد و برويد، روز بعد كه بازگرديد اثري از آن سنگ و چوب به چشم نميخورد.
ولي اين جا چه اتفاقي افتاده است؟ آيا اين دايره جايگاه شيطان است؟ سرخپوستان اين منطقه اينطور فكر ميكنند. آنها معتقدند اين دايره جاي پاي شيطان است. افسانههاي كهن حاكي از آن است كه اين دايره لميزرع زماني محل به مجازات رساندن محكومين سرخپوستان بوده است. به همين دليل ارواح شيطاني هميشه در آن محل پرسه ميزنند و منتظر روحهاي محكوم شده هستند. سرخپوستان ميگويند شبهايي كه ماه در آسمان نيست و هيچ بادي نميوزد و هيچ صدايي از درختان اطراف به گوش نميرسد، وقتي همه چيز در حال سكون است، در آن هنگام شيطان خود را در آن جا نشان ميدهد.