وقتي دانته اليگيري شاعر ايتاليايي در سال 1321 مرد. بخشي از دست نوشته هاي شاهكارش ( كمدي الهي ) ناپديد شد . پسرانش " جاكوپو" و " پيرو " خانه و تمام نوشته هاي پدر را زير و رو كردند . تقريبا نا اميد شده بودند كه جاكوپو خواب پدرش را ديد كه لباس سفيدي بر تن داشت و در نور اثيري مي درخشيد . پسر از پدر پرسيد آيا اشعار خود را به پايان رسانده ؟ پدر به علامت تائيد سر تكان داد و محلي مخفي در اتاق خواب را به او نشان داد . جاكوپو با كمك يكي از دوستان دانته كه وكيلي بود به محل مزبور رفت . پرده اي بر ديوار كوبيده شده بود ، آن را برداشتند در پشت آن دريچه ي كوچكي ظاهر شد . درون آن بسته ي كاغذي بود كه روي آن تكه هاي گل خشكيده بود . بسته را پاك كردند و خط دانته را تشخيص دادند .
(كمدي الهي ) كامل شده بود

برگرفته از كتاب جهان عجايب.