ارزيابي محتواي وب ايران از منظر دولت الكترونيك

چكيده
يكي از مفاهيمي كه در دهه اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته و حتي در بعضي مواقع با موفقيت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونيك است. هدف اصلي از پيدايش دولت الكترونيك، بسترسازى مناسب جهت دسترسي هر چه بهتر و بيشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتى، اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصت هاى بيشتر براى مشاركت در فرايندها و نمادهاى مردم سالار است. از اينرو تلاش براي نظارت بر وضعيت خدمات در دولت الكترونيك، از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. در اين مقاله، سيستم خودكاري براي ارزيابي دولت الكترونيك ايران، معرفي ميشود. ارزيابيهاي اين سيستم بر روي حدود يازدههزار سايت رجيستر شده در دامنه IRو در برگيرنده تمام سازمانهاي دولتي، وزارتخانهها، شركتها و دانشگاهها و بالغ بر حدود دو ميليون صفحه، انجام شدهاست. هدف از اين سيستم، استخراج شاخصهاي مختلف علمي براي ارزيابي دولت الكترونيك از قبيل توزيع محتواي سايتها (علمي، خبري، دولتي، تجاري و وبلاگ)، حجم محتواي فارسي، سرويسهاي ارائهشده، درصد كدينگهاي مختلف فارسي و غيره ميباشد. از اين آمار ميتوان جهت هدفمند نمودن برنامههاي آتي در خصوص دولت الكترونيك، استفاده كرد.