شاید تا به حال در مورد وجود اتاقهای ایرانی در یاهو مسنجر شنیده باشید. این اتاقها ، اتاقهای اصلی یاهو می باشند که برای ایرانیان موجود است. از طریق دستور زیر می توانید وارد اتاقهای ایرانی یاهو شوید :
caltures & community >> countries and cultures >> persian chat