جهت تبديل فايلهای MP3بهWMA طبق مراحل زير عمل کنيد.
۱-برنامه وينمپ را اجرا کنيد
۲- فايلهایMP3 را که میخواهید به WMA تبديل کنيد را باز کنيد.
۳- در حاليکه پنجره برنامه فعال است کليد ctrl+p را بزنيد
۴- در کادر باز شده در ليست سمت چپ به روی عبارتOutput و قسمت راست Nullsoft wma Output plug-in... دابل کليک کنيد .کادر wma output configuration باز خواهد شد .
۵- در کادر باز شده در قسمت Output directory روی دکمه موجود کليک کنيد تا مسير ذخيره شدنفايلهلی تبديل شده را مشخص کند
۶-در قسمتotput format مقدار کيفيت را مطابق جدول زير تنظيم کنيد
۷-کاد را ببنديد .
از اين به بعد هر فايل MP3 را که با برنامه اجرا کنيد در مسيری که مشخص کردهايد تبديل به فايل WMA خواهد شد.
Item Value
Sample 44100hz
Bit rate 64kbps
Channels Stereo