سرويس پك 3 ويندوز XP براي دانلود همگاني ارائه شد. اين عمل ممكن است برخي از شركتها را قانع نمايد كه هنوز هم ميتوانند براي ادامه كسبوكار خود روي اين ويندزو حساب كرده و از ويستا دوري نمايند.
كاربران ميتوانند 3XP SP را از سايت مايكروسافت دانلود نموده و اين بهروزرساني تا چند وقت ديگر و در تابستان از طريق سرويس Automatic Update به طور خودكار روانه سيستمهايي با اين سيستم عامل خواهد شد.
اين بهروزرساني شامل تمامي وصلهها و اصلاحيههايي است كه از زمان معرفي 2SP در سال 2004 تاكنون منتشر شدهاند و تنها استثنا در اين زمينه 7 IE است. به گفته متخصصان اين بهروزرساني بسرعت در سطح سازمانها انتشار يافته و مديران سيستمها را از اين كه دستگاهها مجهز به آخرين بهروزرسانيها و اصلاحات است مطمئن خواهد نمود.

همچنين اين بهروزرساني با پشتيباني از فناوري Network Access Protection) NAP) كه ابتدا با ويندوز ويستا عرضه شده، امنيت بيشتري را برايXP به ارمغان خواهد آورد. در هر حال امكان دارد 3SP برخي از مديران IT را قانع سازد كه باقي ماندن بر ويندوز XP بر مهاجرت به ويستا كه هزينه و خرج بيشتري دارد ترجيح خواهد داشت.