دستگاه ساخت دارو

به گفته يكي از مديران شركت مايكروسافت، در آينده نه چندان دور، مردم قادر خواهند بود از چاپگرهاي معمولي براي ساخت بعضي از داروهاي ساده استفاده كنند. همانطور كه چاپگر با استفاده از روشهاي خاص، رنگهاي مختلف را با هم تركيب ميكند تا رنگ دلخواه را بسازد، ميتوان با ريختن مواد اوليه داروهاي ساده در مخزن جوهر چاپگرها شخصا به ساخت بعضي از داروها پرداخت. اين كار ميتواند در راستاي ارتقاي بهداشت عمومي جامعه انجام بپذيرد. در آينده دستگاههايي كه از فناوري اطلاعات براي تشخيص و درمان استفاده ميشود رونق بيشتري خواهند يافت و در حال حاضر تنها در حد يك ايده هستند. مثلا ميتوان يك گوشي تلفن همراه طراحي كرد كه بازدم افراد را مورد تحليل قرار دهد و اطلاعات متنوعي در رابطه با سلامت افراد بدهد مانند دستگاهي كه پليس براي تشخيص استفاده از مشروبات الكلي از بازدم افراد استفاده ميكند.

كارشناس ارشد بخش تحقيقات مايكروسافت براي تاكيد بر امكان پيادهسازي اين ايدهها از مواردي مانند تشخيص باردار بودن با استفاده از كيتهاي تشخيصي نام برد كه هماكنون ميتواند در خانه و بدون نياز به مراكز تشخيصي انجامبپذيرد.