سلام گرامافون!شايد براي پدربزرگها و مادربزرگها باور اين مساله مشكل باشد كه ميتوان در يك لوح فشرده دهها ساعت يا در ديسك BD كه به همان اندازه است ميتوان هزار ساعت موسيقي ذخيره كرد. نشان دادنCDها وDVD هاي موسيقي، آنها را همواره به ياد صفحههاي گرامافون مياندازد كه در آن زمان يك فناوري پيشرفته به شمار ميرفت و اكنون به موزهها پيوسته و شايد تنها به عنوان دكور از آن استفاده شود.
صفحهها را دور نريزيد

شايد امروز هم كساني باشند كه از آن زمان تعدادي صفحه گرامافون براي خود نگه داشتهاند و شايد افرادي نيز كه در آن زمان، علاقهمند به موسيقي بودهاند، مجموعهاي از آنها را براي خود جمعآوري كرده باشند و در حال حاضر بدون استفاده آنها را در گوشهاي نگهداري ميكنند. شايد بهترين خبر براي آنها اين باشد كه آن صفحهها هنوز قابل استفاده هستند و ميتوان آنها را به دنياي ديجيتال وارد كرده و با فناوريهاي جديد آشتي داد.