گرافيك خوش حافظه
همانطور كه ميدانيم، كارتهاي گرافيك براي فعاليت خود به حافظههايRAM نياز دارند كه اين حافظهها روي كارت قرار گرفته و به طور مستقيم با پردازنده گرافيكي(GPU) در ارتباطند. در كنار ميزان حافظه كارتهاي گرافيك، بايد به فناوري حافظههاي آنها نيز توجه كرد.
نوع حافظههاي به كار گرفته شده در كارتهاي گرافيك كنوني عمدتا 3 GDDR و 4 GDDR هستند كه شركت ATI اولينبار در آگوست 2006، كارت Radeon X0591 XTX خود را كه يك گيگابايت حافظه از نوع 4GDDR در آن به كار گرفته بود به بازار عرضه كرد. يقينا به كارگيري حافظه 4GDDR نسبت به 3GDDR، موجب برتريهايي خواهد بود كه با مقايسه اجمالي اين دو فناوري، ميتوان تا حدودي به تفاوتهاي موجود پي برد.

GDDR4 و GDDR3

نسخه 4 اين حافظهها تغييرات زيادي نسبت به نسخه 3 داشته است. از جمله ميتوان بهسرعت انتقال دادهها اشاره كرد. سرعت4 GDDR در هر تراشه 2/11 و در 3GDDR برابر2/7 گيگابيت در ثانيه است. اين سرعت در هر پين حداكثر 8/2 در مقابل 8/1 گيگابيت درثانيه است. نسخه 4 باحداقل ولتاژ 5/1 ولت كار ميكند كه اين ميزان در نسخه 3 به ميزان 3/0 ولت بيشتر است.

در نتيجه با4 GDDR به ميزان 20 تا 25 درصد در مصرف انرژي صرفهجويي ميشود. ضمن آنكه براي تندسازي (overclocking) نيز نسخه 4 به ولتاژ كمتري نياز دارد ( 9/1 ولت در مقابل 1/2 ولت).

همچنين نسخه 4، با استفاده از 8 بيت در مقابل 4بيت براي Data prefetch باعث كاهش تاخير و افزايش پهناي باند حافظه ميشود.

لازم به توضيح است كه پردازنده براي پردازش دادهها، آنها را واكشي(fetch) ميكند. بهمنظور آنكه پردازنده بعد از پردازش دادههاي فعلي منتظر دادههاي بعدي نماند، دادههاي مرحله بعد زودتر آماده پردازش و به اصطلاح prefetch ميشوند.

در4 GDDR، دوفناوري جديد به نامهايDBI و Multi-preamble نيز معرفي شدند كه موجب كاهش تاخير نقل و انتقال دادهها و مصرف انرژي و نيز افزايش كارايي حافظه شدند. جالب است بدانيم كه براي انتقال دادههاي صفر انرژي بيشتري نسبت به دادههاي يك نياز است. هنگامي كه تعداد زيادي صفر براي انتقال وجود داشته باشد، آنها را مانند يك ارسال ميكنند. سپس فناوري(Data Bus Inversion)DBI آن يكها را مجددا به صفر تبديل ميكند و بهاين ترتيب مصرف انرژي كاهش مييابد و دوام و پايداري تصوير نيز افزايش خواهد يافت.

فناوري Multi preamble نيز4GDDR را قادر ميسازد كه با پيشگويي زمان تبادل دادهها با سيستم اصلي، امكان پردازش همزمان ورودي و خروجي گرافيكي ميسر شود. در نتيجه سرعت حركت از يك تصوير به تصوير ديگر بشدت افزايش خواهد يافت. در مجموع، فناوريهاي به كار گرفته شده، موجب افزايش 56 درصدي سرعت نقل و انتقال دادهها نسبت به كارتهاي گرافيك متداول خواهند شد.

GDDR5

اين نسخه جديد حافظههاي گرافيكي خواهد بود كه در حال حاضر در مرحله طراحي قرار دارد و پيشبيني ميشود كه محصولات مجهز به اين فناوري، در نيمه نخست سال 2008 به بازار عرضه شوند. شركت سامسونگ اعلام كرده است كه در محصولات خود در اوايل سال 2008 از اين فناوري بهره خواهد گرفت. شركتHynix Semiconductor كه يكي از توليدكنندگان نيمه هادي به شمار ميرود، صنعت ساخت اولين حافظه GDDR5 يك گيگابايتي را در اختيار دارد.

اين حافظه از پهناي باند 20 گيگابايت در ثانيه از يك گذرگاه 32 بيتي پشتيباني ميكند. شايعات بر اين اساس است كه كارتهاي گرافيكي Radeon سري 4 شركت ATI از حافظههاي 5 GDDR استفاده خواهد كرد، اما صحت اين شايعه هنوز تاييد نشده است.