اين موس را ميتوان باد كرد و پس از استفاده هواي داخل آن را خالي نمود