حقوق بشر روايتهاي مختلفي دارد. از گزارشهاي گزارشگران بازديدكننده از كشورها گرفته تا اعلاميههاي جهاني و قطعنامههاي سازماني. اما سازمان عفو بينالملل امسال در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال 2005 روايتي ديگر از حقوق بشر ارائه كرده و اين بار به روايت آمار و ارقام.
حكم اعدام
تا سال 2005، 122 كشور حكم اعدام را يا در چارچوب قانون و يا به صورت عملي لغو كردهاند. در سال 1977 يعني سالي كه آمريكا استفاده از حكم اعدام را از سر گرفت و سازمان عفو بينالملل هم كنفرانس بينالمللي درباره اين موضوع برگزار كرد فقط 16 كشور حكم اعدام را لغو كرده بودند.
رفتار دوگانه
در سال 2005 دولت آمريكا به استفاده از نظام »تحويل مظنونان« اعتراف كرد. منظور از اين نظام روند انتقال اجباري زندانيان بدون طي مراحل عرفي و قانوني از يك كشور به ديگر كشور است. اين زندانيان بعد از انتقال به كشور ديگر در معرض خطر شكنجه در بازجويي و يا بدرفتاري قرار دارند. طبق پيمانهاي بينالمللي كه همه دولتهاي اروپايي عضو آن هستند اين كار غيرقانوني است.


2005: سالي كه در آن مدارك و شواهدي به دست آمد حاكي از مشاركت دولتهاي اروپايي در اين نظام »تحويل مظنونان« كه البته باني آن آمريكاست
1000: تعداد تقريبي پروازهاي مخفي سيا به كشورهاي اروپايي بين سالهاي 2001 و 2005. بعضي از اين پروازها حامل زندانيان يا مظنونان تروريستي بودهاند كه براي بازجويي خارج از خاك آمريكا به فرودگاهها در آسمان اروپا منتقل شدهاند.
100ها: رقم تقريبي تعداد افرادي كه ممكن است در چارچوب اين نظام در سراسر دنيا در اين پروازهاي مخفي حضور داشتهاند.
6:تعداد تقريبي كشورهاي اروپايي كه پذيراي اين پروازهاي مخفي بودهاند. بعضي از اين كشورها براي عوامل و ماموران سيا كه در اين نقل و انتقالات و آدمرباييها درون كشورهايشان دست داشتهاند حكم دستگيري و پيگرد قضايي صادر شده است.
شكنجه:
141: تعداد كشورهايي كه عضو كنوانسيون ضد شكنجه و بدرفتاري سازمان ملل هستند.
104:تعداد كشورهايي از 150 كشور مورد بررسي در گزارش سالانه عفو بينالملل كه مردم آنها در معرض شكنجه و بدرفتاري بودهاند.
درگيري مسلحانه
درگيري دارفور از نظر هولناكي و وسعت بسيار مصيبتبار است. سازمان ملل و اتحاديه آفريقا بايد براي حفاظت از غيرنظاميان در اين منطقه از سودان اقدام فوري انجام دهند.
22 ميليون: شمار پناهجويان و مردمي كه در اؤر اين درگيري بيخانمان و آواره شدهاند.
285 هزار: تعداد تقريبي مرگ و ميرهاي ناشي از قحطي، بيماري و كشتار در دارفور از سال 2003.
7000: شمار ناظران اتحاديه آفريقا كه در دارفور مستقر شدهاند.
13:شمار قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل كه درباره دارفور به تصويب رسيده است.
5:تعداد صلحبانان سازمان ملل كه در دارفور مستقر شدهاند.
وعدههاي عمل نشده
در اجلاس هزاره در سال 2000، رهبران جهان اهداف مشخا و روشني را براي حل بعضي مشكلات اجتماعي و جهاني اعلام كردند. اما هنوز نتوانستهاند اين وعدهها را عملي كنند. دولتها وعده دادهاند تا سال 2015 آموزش ابتدايي براي همه را محقق سازند.
100 ميليون: تعداد كودكاني كه هنوز به مدرسه دسترسي ندارند.
300000: تعداد تقريبي كودكان سرباز
46 درصد: تعداد دختراني كه در فقيرترين كشورهاي دنيا به آموزش ابتدايي دسترسي ندارند.
شكنجه و ترور
هزاران نفر در سراسر دنيا بدون ايراد اتهام يا محاكمه به نام مبارزه با تروريسم دستگير شدهاند و در معرض شكنجه و بدرفتاري قرار دارند.
1592:تعداد روزهايي كه از شروع كار زندان گونتانامو در كوبا براي نگهداري مظنونان تروريستي ميگذرد. آمريكا از 11 ژانويه 2002 زندان گوانتانامو را بازگشايي كرد.
759:تعداد كل كساني كه در گوانتانامو در حبس بوده و هستند.
13:سن يكي از زندانيان گوانتانامو به نام محمداسماعيل آقا كه هنگام دستگيري در اواخر سال 2002 در افغانستان، 13 ساله بود و بعدها به گوانتانامو منتقل شد.
5: تعداد زندانيان گوانتانامو كه تاكنون به جرمي متهم شدهاند.
خشونت عليه زنان
زنان از تولد تا مرگ و چه در زمان صلح و چه در دوران جنگ از سوي دولت، جامعه و خانواده در معرض تبعيض و خشونت قرار دارند.
2 ميليون دختر: تعداد دختراني كه هر سال در معرض سقط جنين قرار دارند.
25 درصد: درصد زناني كه در طول عمرشان در معرض سوءاستفاده جنسي يكي از اعضا و خويشاوندان نزديكشان قرار دارند. 79 كشور دنيا هيچ قانوني درباره خشونت خانگي ندارند.
35 درصد: تعداد تجاوز به عنفهايي كه در سال 2003 در انگليس و ولز گزارش شده و به محكوميت قضايي انجاميده است. تعداد كل زناني كه مورد تجاوز قرار ميگيرند نامشخا است. تجاوز به عنف معمولا در جنگها و درگيريها به عنوان ابزار استفاده ميشود.
كنترل تسليحاتي
تكثير سلاحهاي كوچك موجب تشديد درگيري، فقر و نقض حقوق بشر در سراسر جهان ميشود.
2:تعداد گلولهها براي هر نفر در روي كره زمين. براي هر ده نفر هم يك سلاح وجود دارد.
1000: متوسط كشتهشدگان روزانه در اؤر سلاحهاي كوچك.
يك تا ده: براي هر يك دلاري كه صرف كمكهاي توسعهاي ميشود، 10 دلار صرف بودجه نظامي شود.
88 درصد: ميزان صادرات سلاح پنج كشور دائم شوراي امنيت يعني چين، فرانسه، روسيه، انگليس و آمريكا.

منبع: روزنامه اعتماد ملی