پرسش های زیر را بخوانید و موقعیت های داده شده را در ذهن خود به تصویر بکشید و اولین تصویری را که در ذهنتان می آید ، یادداشت کنید . سعی کنید سوال ها را بیش از حد بررسی نکنید. این آزمون نوعی آزمون روان شناسی است، و پاسخ های داده شده به پرسش ها ،مستقیماً با ارزش ها و ایده هایی که شما در زندگی شخصی دارید،مرتبط هستند.
قلم کاغذ را بردارید و جواب ها را یادداشت کنید.

_در جنگل،در حال قدم زدن با شخصی هستید همراه شما کیست؟
_باز هم در جنگل قدم می زنید،حیوانی را می بینید. می توانید بگویید چیست؟
_چه تعامل یا ارتباطی بین شما و آن حیوان ایجاد می شود؟
_به اعماق جنگل می روید. وارد محوطه بدون درخت می شوید و در مقابل خود ،خانه ی رویایی و ایده آلی را که همیشه در ذهن داشته اید،می بینید. آن خانه را توصیف کنید.
_آیا دور خانه ی رویایی شما ،نرده یا توری وجود دارد؟
_وارد خانه میشوید،به اتاق ناهار خوری می روید و میز ناهار خوری را می بینید. توضیح دهید که روی میز و دور و بر آن ،چه می بینید؟
_از در پشت خانه خارج می شوید بر روی چمن ها ،فنجانی قرار گرفته است . جنس فنجان از چیست(سرامیک،شیشه،کاغذو..)؟
_با فنجان چه می کنید؟
_در حاشیه و اطراف خانه قدم می زنید و خود را کنار آب می بینید. آبی که می بینید،چه نوع است(دریا،اقیانوس،نهر رودخانه،دریاچه و...)؟
چگونه از روی آب می گذرید؟

پاسخ خود را با بررسی های زیر مقایسه کنید و نتیجه بگیرید.

1-همراهی که از او نام برده اید ،و با شما قدم می زند ،مهمترین فرد زندگی شماست.
2-اندازه حیوانی که در چنگل می بینید،بیانگر حجم مشکلات شخصی شماست.
3-ارتباطی که با حیوان برقرار می کنید و اعمالی که انجام می دهید،نشان می دهند که به چه شیوه ای با مشکلات خود(مثبت یا منفی) برخورد خواهید کرد.
4-اندازه ی خانه ی رویایی شما، مبین مقدار انگیزه و هدف شما در حل مشکلات و مسائل است.
5-اگر هیچ نرده یا حصاری دور خانه ی رویایی خود در نظر نگرفتید،نشان می دهد که شخصیت آزادی دارید و همیشه از مردم استقبال می کنید و به آنها خوشامد می گویید. به عکس، حضور نرده ،نمایشگر شخصیت بسته و محدود شماست. شما ترجیح می دهید که افراد سر زده به دیدن شما نیایند.
6-اگر پاسخ شما شامل خوراک ،افراد و یا گلها نیست،از زندگی ،کاملا، ناراحت هستسد.
7- دوام و پایداری جنسیت فنجان انتخاب شده توسط شما،پایداری رابطه شما و شخص نامبرده در سوال اول را نشان می دهد.
8-نحوه ی کار شما با فنجان،نشانگر طرز تفکر شما نسبت به شخص سوال آور است.
9-اندازه و حجم آبی که می بینید، بیانگر عاطفه و احساسات شماست.
10- میزان خیس شدن شما، هنگامی که از آب عبور می کنید،اهمیت ارتباطات و روابط عاطفی شما را نشان می دهد.