عنوان : ریاضیدانان دوره اسلامی
توضيحات : از سده سوم تا سده یازدهم هجری
منبع : کتاب زندگینامه ریاضیدانان دوره اسلامیآذر خور


ابوالحسن آذر خور بن استاد جشنس


مهندس ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده چهارم – ثلث ال سده پنجم)

ابراهیم بن سنان


ابو اسحاق بن سنان بن ثابت بن قره


ریاضی دان و منجم و پزشک مسلمان ( 296-335)

ابن بدر


ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بلنسی معروف به ابن بدر


ریاضی دان مسلمان اندلسی ( ؟ - پیش از 687)

ابن بغدادی


ابو عبدالله حسن بن محمد بن حمله معروف به ابن بغدادی


ریاضی دان عراقی ( ظاهراٌ در اواسط سده پنجم می زیست )

ابن بنای مراکشی


ابوالعباس احمد بن محمد بن عثمان ازدی


دانشمند و ریاضی دان ( 654- 721)

ابن حنبلی


محمد بن ابراهیم رضی الدین ابو عبدالله معروف به ابن حنبلی


دانشمند حلبی ( 877 – 971)

ابن خوام ( عماد الدین بغدادی)


عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق عنادالدین بغدادی معروف به ابن خوام


ریاضی دان و طبیب ( 643- 728)

ابن دایه


ابو جعفر احمد ابن یوسف بن ابراهیم بن دایه


ریاضی دان و منجم مصری ( ؟ - در حدود 330)

ابن سمح


ابوالقاسم اصبغ بن محمد بن سمح


ریاضی دان و منجم و طبیب اندلسی (؟ - 426)

ابن سینا


ابو علی حسین ابن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا


ریاضی دان و فیلسوف و طبیب و منجم ایرانی (370- 428)
ابن صلاح همدانی


ابوالفتوح احمد ابن محمد بن سریّ نجم الدین همدانی


ریاضی دان و فیلسوف و طبیب ایرانی (؟- 548)

ابن غازی مکناسی


محمد ابن احمد بن علی ابو عبدالله معروف به ابن غازی


دانشمند مراکشی که به ریاضیات نیز می پرداخت (841-919)

ابن فلّوس


ابو طاهر اسماعیل ابن ابراهیم شمس الدین ماردینی معروف به ابن فلّوس


ریاضی دان مسلمان (590-637 یا 650)

ابن قنفوذ ( ابن قنفذ )


ابو العباس احمد بن حسن معروف به ابن قنفذ


فقیه ومورخ که به ریاضیات نیز می پرداخت ( 741-809 یا 810)

ابن مجدی


ابو العباس احمد بن رجب ، شهاب الدین معروف به ابن مجدی


ریاضی دان و منجم مصری ( 767 – 850)
ابن هائم


ابو العباس احمد بن محمد ، شهاب الدین معروف به ابن هائم


دانشمند و ریاضی دان مصری ( 753 یا 156-815)

ابن هیثم


ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم


فیزیکدان و ریاضی دان بصری مصری ( 354 – 430)

ابن یاسمینی


ابومحمد عبدالله بن محمد بن حجاج معروف به ابن یاسمینی


دانشمد مسلمان بربری نسب مراکشی (؟ - در حدود 601)

ابن یونس


ابوالحسن علی ابن ابی سعید عبدالرحمان بن محمد بن احمد یونس صدفی


منجم و ریاضی دان مصری (؟ - 399)

ابو اسحاق صابی


ابو اسحاق ابراهیم بن هلال بن ابراهیم حرّانی صابی


ادیب و شاعر و منجم و ریاضی دان ( 313-384)ابواسحاق کوبنانی


شیخ زاده ابو اسحاق بن عبدالله خادم کوبنانی


ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم قرن نهم)

ابوبکر قاضی

ابو جعفر خازن


ابو جعفر محمد بن حسین صاغانی خراسانی خازن


ریاضی دان و منجم ایرانی (؟ - در بین سالهای 350 و 360)

ابوالجود


ابوالجود محمد بن لیث


ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده هارم و وایل سده پنجم )

ابوالحجاج نیشابوری


ابوالحجاج یوسف بن احمد نیشابوری


ریاضی دان ایرانی ( در حدود سده چهارم )

ابو الحسن اهوازی


ریاضی دان و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده چهارم و احیاناٌ ربع اول سده پنجم )

ابوالحسن شمسی هروی


ریاضی دان ایرانی ( حدود سده چهارم )

ابوالحسن قاینی ( ابن بامشاد)


ابوالحسن علی بن عبدالله بن محمد بن بامشاد قاینی


ریاضیدان ایرانی (در حدود نیمه دوم سده چهارم و نیمه اول سده پنجم)

ابو الحسن کاشی


ابوالحسن محمد بن احمد کاشی خضَری


ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 928)
ابوالحسن دَسکَری


ابو الحسین بن ابوالمعالی دسکری منجم

ابوزید فارسی


ابوزید حسن بن عبیدالله فارسی
ابو سعید ضریر جرجانی


ابوسعید محمد بن علی ضریر جرجانی


ریاضی دان ایرانی ( در حدود سده سوم )

ابو عبدالله شقاق


ابو عبدالله حسین ابن احمد شقاق بغدادی


ریاضیدان ( ؟ - 511)

ابو عثمان دمشقی


ابو عثمان سعید بن یعقوب دمشقی


مترجم و ریاضی دان ( در اوایل سده چهارم در گذشت )

ابوالعلای بهشتی


ابوالعلای محمد بن احمد بهشتی اسفراینی معروف به فخر خراسان یا قمر خراسان


فقیه ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( ؟ - 740)

ابو علی حبوبی


ابو علی حسن بن حارث حبوبی خوارزمی


فقیه و دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( نیمه دوم سده چهارم)

ابوالفتح اصفهانی


ابوالفتح اصفهانی محمد بن قاسم بن فضل اصفهانی


ریاضی دان ایرانی ( زنده و فعال در 513)

ابو الفضل هروی


ابوالفضل احمد بن سعد هروی


ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - بین 380 و 390)

ابوالقاسم نیشابوری


ابوالقاسم علی بن اسماعیل نیشابوری


ریاضی دان ایرانی ( احیاناً پیش از سده پنجم )

ابو کامل


ابوکامل شجاع بن اسلم بن محمد بم شجاع ، معروف به حساب مصری


ریاضی دان مصری (؟ - 318)

ابو منصور بغدادی ( عبدالقاهر بغدادی)


ابو منصور و عبدالقاهر بن طاهر بن محمد


فقیه شافعی و ریاضی دان عراقی ( ؟ - 429)

ابو منصور طوسی


دانشمند ایرانی (.... ظاهراً سده نهم )

ابو نصر عراق ( ابو نصر جعدی)


ابو نصر منصور بن علی بن عراق جیلانی


ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - بین 408 و 427)

اثیر الدین ابهری


مفضل بن عمر اثیر الدین ابهری


فیلسوف و منطقدان و ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - 663)

احمد اربلی


احمد بن علی بن عمر بن صالح اربلی


( شاید در نیمه دوم سده هفتم می زیسته )

احمد بن ثابت


ابو العباس احمد بن ثابت جمال الدین


ریاضی دان ( ؟ - در حدود 671)
اخوان الصفا


دسته ای از حکمای قرن چهارم
اسحاق بن حنین


اسحاق بن حنین بن اسحاق عبادی ابو یعقوب


طبیب و ریاضی دان و مترجم ( 215 – 298 )

اقلیدسی


ابو الحسن احمد بن ابراهیم اقلیدسی


ریاضی دان ( در 341 در دمشق می زیسته است )

الغ بیک


محمد تراغای معروف به الغ بیک


پادشاه و منجم و ریاضی دان ( 796 – 853)

اُموی


ابو عبدالله یعیش بن ابراهیم بن یوسف اموی


ریاضی دان اندلسی ( نیمه دوم سده هشتم )

امین الدین ابهری


ریاضی دان ایرانی ( ؟ - در حدود 733)

بتّانی


ابو عبدالله محمد بن جابر بن سنان بتانی


منجم بزرگ و ریاضی دان حرّانی ( پیش از 244 – 317 )

بنو موسی


محمد و احمد و حسن پسران موسی بن شاکر


ریاضی دان و منجمان ایرانی (سده سوم) – محمد که برادر بزرگتر بود در سال 259 در گذشت .

بوزجانی


ابوالوفا محمد بن یحیی بن اسماعیل بوزجانی


ریاضی دان . منجم معروف ایرانی ( 328 – 388)

بهاء الدین عاملی ( شیخ بهایی)


محمد بن حسین بهاء الدین عامای متخصص به بهایی و معروف به شیخ بهایی


دانشمند معروف و ریاضی دان ( 953 – 1031)

بیرجندی


عبدلعلی بن محمد بن حسین نظام الدین بیرجندی


ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - 934)

بیرونی


ابوریحان محمد بن احمد بیرونی


ریاضی دان و منجم ایرانی و دانشمند ایرانی ( 362 – 442 )

تقی الدین حنبلی


تقی الدین بن عزّالدین حنبلی


ریاضی دان ( ؟ - پیش از سال 812)

تقی الدین راصد


محمد بمن معروف بن احمد ، تقی الدین راصد


نیمه دوم سده دهم

تقی الدین فارسی


ابوالخیر محمد بن محمد تقی الدین فارسی


دانشمند ایرانی ( سده دهم )

تنوخی


زین الدین ابو عبدالله محمد بن محمد بن عمرو التنوخی المعری الحاسب


ریاضی دان و ادیب ( ؟ - 748؟)

ثابت بن قرّه


ابو الحسن ثابت بن قرة بن زهرون حرّانی


ریاضی دان و منجم و طبیب حوزه علمی بغداد ( 221 – 288)


جابربن ابراهیم


ابو سعید ابر بن ابراهیم


دانشمند ( سده چهارم )

جابر بن افلح


ابو محمد جابر بن افلح اشبیلی


منجم و ریاضی دان ( ؟ - بین سالهای 535 و 545)

جمال الدین صاعد ترکستانی


جمال الدین صاعد بن مصدق سغدی ترکستانی


( زنده در 712)

جوهری


عباس بن سعید جوهری


ریاضی دان و منجم ( اواخر سده دوم و اوایل سده سوم)

جیّانی


ابو عبدالله محمد بن معاذجیانی


منجم و ریاضی دان ایرانی ( در حدود 379 – 472)

چغمینی


محمود بم محمد بن عمر چغمینی خوارزمی


منجم و ریاضی دان و طبیب ایرانی ( ؟ - در حدود 745)

حبش حاسب


احمد بن عبدالله مروزی ملقب به حبش حاسب


منجم و ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 250/ 260)

حجاج بن یوسف


حجاج بن یوسف بن مطر حاسب


مترجم علوم به عربی ( سده دوم و اوایل سده سوم)


حسام الدین سالار ( ابن سالار)


علی بن فضل الله سالار حسام الدین


منجم و ریاضی دان ایرانی ( در سال 513 زنده بود)

خازنی


ابوالفتح عبدالرحمان خازنی


منم و فیزیکدان و مخترع آلات علمی ( سده ششم ظاهراً بین سالهای 509 و 525 زنده بود)

خجندی


ابو محمود حامد بن خضر خجندی


ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 390)

خلیل بن ابراهیم


خیر الدین خلیل بن ابراهیم


ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده نهم)

خوارزمی


ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی


ریاضی دان و منجم ومورخ و جغرافیدان ایرانی ( نیمه دوم سده دوم و نیمه اول سده سوم)

دینوری


ابو حنیفه احمد بن داود بن ونند دینوری


دانشمند و ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 282)

سبط ماردینی


ابو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بدرالدین معروف به سبط ماردینی


منجم و ریاضی دان ( 826 – حدود 912)

سجزی


ابو سعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی


ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( در حدود 330- در حدود 415)


سراج الدین سجاوندی


ابوطاهر محمد بن محمد بن عبدالرشید سجاوندی


عالم و فقیه ( ؟ - حدود 470)

سعد بیهقی


حمزه بن علی بن حمزة قزوینی بیهقی معروف به سعد بیهقی


عالم و ریاضی دان ایرانی ( در سال 722 زنده بود)

سلیمان بن عصمت


ابو داود سلیمان بن عصمت سمرقندی


ریاضی دان و منجم ( ؟ - در سال 275 رصد می کرده است )

سموأَل


ابو نصر سموأل یحیی مغربی


ریاضی دان و طبیب ( ؟ - در حدود 570)

سنان بن ثابت


ابو سعید سنان بن ثابت بن قره


طبیب و منجم و ریاضی دان ( ؟ - 331)

سنان بن فتح حرّانی


ریاضی دان ( احیاناً در نیمه اول سده چهارم می زیست )

سند بن علی ، ابو طبیب


منجم و ریاضیدان سده سوم

شرف الدین سمرقندی


شرف الدین حسین بن حسن سمرقندی


ریاضیدان ایرانی ( در سال 632 زنده بود)
شرف الدین طوسی


مظفر بن محمد بن مظفر شرف الدین طوسی


ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - در حدود 610)

شرف الدین علی یزدی


دانشمند و شاعر و منشی ایرانی ( ؟ - 858)

شمس الدین زرکشی


محمد بن ربیع زرکشی الدین مهندس


( نیمه دوم سده هفتم)

شمس الدیت سمرقندی


محمد بن اشرف شمس الدین حسینی سمرقندی


منطقی و ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - در 675 زنده بود)

شنّی


ابو عبدالله محمد بن احمد الشنّی


ریاضیدان ( بین سده های چهارم و پنجم)

شهر زوری


محمد بن علی بن حسن بن احمد شهر زوری


مؤلف یک کتاب ریاضی ( ظاهرا سده پنجم یا ششم )

صاغانی


ابو حامد احمد بن محمد صاغانی اسطرلابی


منجم و ریاضیدان ایرانی ( .... – 379)

صَردفی


اسحاق بن یوسف صردفی یمنی ابو یعقوب


فقیه یمنی ( ؟ - در حدود 500)

صلاحی

عبدالحمید بن واسع جیلی


ابوفضل عبدالاحمید واسع جیلی مروف به ابن ترک


ریاضیدان ( در حدود نیمه اول سده سوم می زیست )

عبدالرحمان صوفی


ابوالحسین عبدالرحمان بن عمر صوفی رازی


منجم و ریاضیدان ایرانی ( 291 – 376)

عبدالعزیز هواری


عبدلعزیز علی بن داود هواری


ریاضیدان مراکشی ( نیمه دوم سده هفتم و اوایل سده هشتم )

عبدالله شنسوری


عبدالله محمد بن عبدالله بن علی عجمی شنسوری


فقیه فَرَضی ( ؟ - 999)

عبدالملک شیرازی


ابوالحسین عبدالملک بن محمد شیرازی


ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - پیش از 600)

عز البتول زنجانی


ریاضیدان ایرانی

عزالدین زنجانی


عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی


دانشمند ایرانی ( ؟ - 660)عزالدین وفایی


عبداالعزیز محمد ابوالفضایل عزالدین وفایی


منجم و ریاضیدان ( ؟ - 876)

علاء الدین سهل ، ابو سعد


ریاضیدان و منجم ( نیمه دوم سده چهارم)

علم الدین قیصر


قیصر بن ابوالقاسم بن عبدالغنی علم الدین تعاسیف


ریاضیدان و منجم و مهندس مصری ( 574 – 649)

علی انصاری


علی بن ابی بکر بن جمال انصاری مکی نورالدین


ریاضیدان ( ؟ - در حدود – 1050)

علی انطاکی


علی بن احمد ابوالقاسم انطاکی ملقب به مجتبی


ریاضیدان ( ؟ - 376)

علی بن ولی


علی بن ولی بن حمزه مغربی


دانشمند ( در 999 زنده بود )

علی بن یوسف بن علی


از دبیران ( سده پنجم و ششم )

علی تادلی ( ابن هیدرو)


علی بن موسی بن عبدالله بن هیدرو تادلی


ریاضیدان و منجم ( ؟ - 816)
علی زمزمی


علی بن محمد بن اسماعیل زمزمی نورالدین


فقیه و عالم به ریاضیات ( ؟ - 885)

علی سهروردی


ابوالحسن علی بن مسلم سلمی مشهور به ابن سهروردی و ملقب به جمال الاسلام


فقیه و ریاضیدان ( ؟ - 533)

علی عمرانی


علی بن احمد عمرانی


ریاضیدان موصلی ( ؟ - 344)

عماد الدین کاشانی


عماد الدین یحیی بن احمد کاشانی (قاضی)


دانشمند و ریاضیدان ایرانی ( نیمه دوم سده هشتم)

عمربن عبدالعزیز جنجی فارسی


پیش از سال 940 کتاب زیر را نوشته است :


شمس الحساب الفخری ( به فارسی)

عمر خیام


غیاث الدین ابئ الفتح عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری


ریاضیدان و منجم و حکیم و شاعر ایرانی ( 439 – 526)

غرس الدین حلبی


احمد بن ابراهیم غرس الدین حلبی


دانشمند ( ؟ - 971)

غیاث الدین منصور دشتکی


منصور بن صدر الدین محمد حسینی دشتکی شیرازی


دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( ؟ - 948)


غیاث الدین علی اصفهانی


غیاث الدین علی بن امیران حسینی اصفهانی


دانشمند ایرانی ( سده نهم)

فارابی


ابو نصر محمد بن طرخان فارابی


فیلسوف و دانشمند و ریاضیدان و منجم ( 259 – 339)

قاضی زاده رومی


صلاح الدین پاشا موسی بن محمد بن محمود بن محمود قاضی زاده رومی


منجم و ریاضیدان ترک ( ح 766 – ح 840)

قبیصی


ابو صفر عبدالعزیز عثمان بن علی قبیصی هاشمی


احکامی و ریاضیدان ( ؟ - نیمه دوم سده چهارم )

قسطا بن لوقا بعلبکی


زشکو فیلسوف و ریاضیدان و منجم ( ؟ - حدود 300)

قطب الدین شیرازی


محمود بن مسعد بن مصلح ، معروف به قطب الدین شیرازی


دانشمند و طبیب و ریاضیدان و منجم ایرانی ( 634 – 710)

قطب الدین لاهیجی


محمد بن علی بن عبدالوهاب شریف دیلمی لاهیجی اشکوری


( از علمای امامیه سده یازدهم)

قلصادی


ابوالحسن علی بن محمد قرَشی بسطی


ریاضیدان و فقیه و دانشمند اندلسی ( 815 – 891)

قوشچی


علاءالدین علی بن محمد سمرقندی معروف به ملا علی قوشچی


دانشمند و ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - 879)

کاشانی


غیاث الدین جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی


ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی ( ؟ - 832)

کرابیسی


احمد بن عمر کرابیسی


ریاضیدان ( نیمه دوم سده سوم)

کرسی


ابوبکر محمد بن حسین ( یا حسن ) کرجی


ریاضیدان ایرانی ( ؟ - در حدود 420)

کمال الدین ابن یونس


ابوالفتح کمال الدین موسی بن یونس بن محمد بن منعه


حکیم و فقیه و ریاضیدان عراقی ( 551 – 639)

کمال الدین فارسی


حسن بن علی بن حسن کمال الدین فارسی


ریاضیدان و فیزیکدان ایرانی ( در حدود 665 – 718)

کوشیار گیلی


کیا ابوالحسن کوشیار بن لبان بن باشهری گیلانی


ریاضیدان و منجم ایرانی ( در حدود 330 – اوایل سده پنجم )

کوهی


ابوسهل و یجن بن رستم کوهی


ریاضیدان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 405)


ماهانی


ابو عبدالله محمد بن عیسی ماهانی


ریاضیدان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 275)

محمد باقر یزدی


ملا محمد باقر بن زین العابدین یزدی


ریاضیدان ایرانی ( ؟ - زنده در 1047)

محمد بن احمد قمی ( ابن کشنه)


رشید الدین ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد بن کشنه قمی


ریاضیدان ایرانی ( احیانا در سده های چهارم و پنجم)

محمد بن ایوب طبری ( حاسب طبری)


ابئ جعفر محمد بن ایوب طبری حاسب


ریاضیدان ایرانی ( ؟ - بعد از 485)

محمد بن حسین


محمد بن حسین بن محمد بن حسین


ریاضیدان ( نیمه دوم سده ششم و اوایل سده هفتم)

محمد عبدالباقی بغدادی ( محمد بغدادی)


ابوبکر محمد بن عبدالباقی بن محمد بغدادی


فقیه و ریاضیدان حنبلی ( 442 – 535)

محمد بن عبدالعزیز هاشمی ، ابو علی


ریاضیدان و منجم ( سده چهارم)

محمد بن عبدالکریم غزنوی


ریاضیدان ایرانی ( سده هفتم یا هشتم)
محمد بن عبدالله حصّار


ابوبکر ( یا ابو زکریا ) محمد بن عبدالله بن عیاش معروف به حصّار


ریاضیدان( سده های ششم یا هفتم)

محمد بن عبدون


ابو عبدالله محمد بن عبدون جبلی عذری


طبیب و ریاضیدان اندلسی ( 311 – بعد از 360)

محمد عطار


محمد بن حسن بن ابراهیم اِسعردی عطار

محمود ایرانشاهی


محمود بن بدرالدین ایرانشاهی


ریاضیدان ایرانی ( شاید سده پنجم)

محمود هروی هیوی


محمود بن قوام قاضی والشتانی


ریاضیدان ایرانی ( زنده در 838)

محیی الدین سخاوی


ابوالجود عبدالقادر علی سخاوی ، محیی الدین


در حدود 1000 در گذشته است .

محیی الدین مغربی


یحیی بن محمد بن ابی لشکر مغربی


ریاضیدان و منجم اندلسی ( ؟ - 682)

مسعود بن معتز


مسعود بن معتز معروف به عماد نظامی مشهدی


ریاضیدان ایرانی ( در 824 زنده بود)

مسلمه بن احمد مجریطی


ابوالقاسم بن احمد مجریطی


دانشمند اندلسی ( ؟- در حدود 398)

مسیح حسینی ( سید)


ریاضیدان ایرانی ( زنده در 1078)
مظفر اسفزاری


امام ابو حاتم مظفر بن اسماعیل اسفزاری


و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده پنجم و اوایل سده ششم )

ملک محمد اصفهانی


ملک محمد فرزند سلطان حسین اصفهانی


مظفر اسفزاری


ایرانی ( زنده در 948)

موسی بن میمون


ابو عمران ، موسی بن میمون بن عبدالله فرطبی اسرائیلی


طبیب و فیلسوف و حکیم الهی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( 529 – 601)

میبدی


قاضی کمال الدین حسیب بن معین الدین حسینی یزدی میبدی


دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( سده نهم )

میرم چلبی


محمد بن قاضی زاده معروف به میرم چلبی


دانشمند و منجم و ریاضیدان و منجم ترک ( ؟ - 931)نسوی


ابوالحسن علی بن احمد نسوی


ریاضیدان و منجم ایرانی ( 393 – در حدود 473)

نصربن عبدالله عزیزی


ریاضیدان ( نیمه دوم سده چهارم)

نصیرالدین طوسی ( خواجه نصیر الدین طوسی )


ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن ملقب به نصیر الدین و مشهور به محقق طوسی


منجم و ریاضیدان و حکیم و نویسنده ایرانی ( 597 – 672)

نظام اعرج نیشابوری


نظام الدین حسن بن محمد بن حسین قمی نیشابوری معروف به نظام اعرج


دانشمند و ریاضیدان ایرانی (سده هفتم و هشتم )

نظیف بن یُمن


ابو علی نظیف بن یمن متطبّب قسّ یونانی


طبیب و مترجم که به ریاضیات نیز می پرداخت . ( ؟ - 380)

نیریزی


ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی


ریاضیدان و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده سوم و اوایل سده چهارم)

یحیی بن ابی منصور


منجم ایرانی ( در بین سالهای 215 و 217 در گذشت)

یعقوب بن محمد سجستانی


شاید در سده چهارم می زیسته . از او نسخه ناقص رساله زیر موجود است :


معرفه المساحه
یوحنّا القسّ


یوحنا بن یوسف حارث بن بطریق ، القسّ


ریاضیدان و منجم کتابهای یونانی ( نیمه اول سده چهارم)
منبع:


کتاب زندگینامه ریاضیدانان دوره اسلامی


از سده سوم تا سده یازدهم هجری


نوشته ابوالقاسم قربانی


انتشارات مرکز نشر دانشگاهی