نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: گوپي

 1. #1
  کاربرسایت FISH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۱-۲۱
  نوشته ها
  120
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  گوپي

  براي نگهداري از ماهي گوپي توصيه مي شود آ?وارومي ?وچ? با حجم 20 گالن همراه با مقدار زيادي گياه آكواريومي نظير java Fern و java Moss استفاده شود. گياهان فوق مقاوم هستند و مي توانند تر?يبات آب سخت را ?ه براي گوپي ها مطلوب است تحمل كنند.
  خانواده گوپي گوپي ها از وابستگان مولي ها پداتي ها و دم شمشيري ها هستند ?ه نام خانواده اين گونه Poeciliidae مي باشد. همه آنها زنده زا هستند به اين معني ?ه بچه زا مي باشند. اين ماهيها گونه هايي هستند ?ه بين آنها سازگاري وجود دارد. بنابر اين شما مي توانيد آنها را در ?نار هم بدون هيچ خطري نگهداري ?نيد.
  ماهي گوپي معمولا PH در محدوده متوسط يعني 7 (خنثي) را ترجيح مي دهد اما مي تواند خود را با شرايطي پايين تر تا 6 و در نهايت تا بالاي محدوده 7 (نزدي? به وفق دهد و ( اگرچه آنها آب سخت را به خوبي تحمل مي ?نند) سختي آب مي بايست در حد متوسطي باشد. هنمچنين در مقابل سختي كم مقاومت نيستند. درجه حرارت محيط نگهداري آنها مي بايستي پايين تر از 75 درجه فارنهايت باشد اما مي توانند درجه حرارتي مابين 60تا 80 درجه فارنهايت را نيز تحمل ?نند.

  از گوپي ها استفاده گسترده اي براي كنترل پشه مي شود و به عنوان غذاي اين ماهي پشه هايي كه تهديدي براي انتقال بيماري مالاريا هستند را مي توان استفاده كرد.
  شما مي توانيد در آ?واريوم خانه خود به گوپي ها غذاهاي خش? شده فريزري لارو قرمز رنگ پشه هاي ريز توبي في?س ميگوي آب شور و همچنين غذاهاي آماده ?ه حاوي حجم بالاي سبزيجاتي نظير Spirulina است بدهيد.
  هيچگاه به آنها بيشتر از آنچه ?ه در 1 دقيقه مي توانند بخورند غذا ندهيد. باقيمانده غذايي ?ه خورده نمي شود تجزيه شده و مخزن را آلوده مي ?ند. اگر بخشي از غذاي آنها خورده نشد آنها را جمع آوري ?نيد. به گوپي هايتان در وعده هاي ?متر مثلا 2 دفعه در طول روز غذا دهيد.

  گوپيها را با ماهي Betta (نوعي ماهي آ?واريومي) يا ديگر ماهيهايي ?ه جنبش و حر?ت ?مي دارند نگهداري ن?نيد زيرا آنها به باله هاي خودشان صدمه خواهند زد. همچنين مم?ن است به خودشان آسيب برسانند.
  بنابراين بهترين راه اين است ?ه چندين گوپي را بصورت زوجي براي ?اهش حالت تهاجمي و جنگجويي ماهيها در آ?واريوم با هم نگهداري ?نيد.
  ماهي گوپي نر باله هاي بلندتر با رنگهاي جالب توجهي دارد و بقيه خصوصيات ظاهري اش نسبت به ماده ?ه معمولا بزرگتر است برابري دارد.
  گوپيها در آبهايي ?ه ?يفيت بهتري دارد سالم تر خواهند بود. برنامه غذايي مناسب همراه با آبي ?ه زود به زود تعويض شود محيطي سالم تر را ايجاد مي ?ند. بهترين مقدار تعويض 10 تا 15 درصد آن هر هفته يا 20 تا 25 درصد در هفته هاي بعد توصيه مي گردد.
  ت?ثير گوپي ها خيلي آسان است. در حقيقت تنها چيزي ?ه نياز است ي? نر همراه 2 ماده مي باشد. حال مم?ن است اين سوال در ذهن شما بوجود آيد ?ه چرا فقط 1 ماده مورد نياز نيست اين مسئله به اين خاطر است ?ه گوپي هاي نر بيشتر وقت و نيرويشان را صرف جلب توجه ?ردن ماده ها مي ?نند. بنابراين بهتر است ?ه در ازاي 1 نر دو ماهي ماده موجود باشد تا ماده ها هر از چند گاهي فرصت استراحت داشته باشند.
  گوپي نر گوپي ماده را بارور مي ?ند. به اين صورت ?ه از باله مخرجي اش يا همان منفذ تناسلي استفاده ?رده و اين ?ار را انجام مي دهد. ماده هايي ?ه باردار مي باشند معمولا در محيط تاري? ظاهر مي شوند و اطراف مخرج و همينطور بدنشان افزايش حجم پيدا مي ?ند.
  ما توصيه مي ?نيم ?ه ماهي هاي ماده باردار را از داخل ماهي دان به مخزن زايشگاه براي تولد بچه هايشان انتقال دهيد.
  اگر بعد از تولد نوزادان بالغين را از داخل جعبه زايمان خارج ن?نيد بزرگترها نوزادان را خواهند خورد (حتي اگر مادرشان باشد).
  اين ماهي با ساير ماهيهايي ?ه همگي در رده زنده زا ها هستند مانند:
  تتراها رازبوراها گورامي ها ماهيان رنگين ?مان گريدوراس ها پل?وها لوچ ها گورامي دارف (?وتوله) و گربه ماهيان ?وچ? سازگاري دارند.


 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: گوپي

  معرفی ماهی گوپی :

  مقدمه:
  برای نگهداریاز ماهی گوپی توصیه میشود آكوارومی كوچك با حجم 20 گالن همراه با مقدارزیادی گیاه آكواریومینظیر java Fern و java Moss استفاده شود. گیاهان فوقمقاوم هستند و میتوانند تركیبات آب سخت را كه برای گوپی ها مطلوب است تحملكنند.
  گوپیها از وابستگان مولی ها پداتی ها و دم شمشیری ها هستند كهنام خانواده اینگونه Poeciliidae می باشد. همه آنها زنده زا هستند به اینمعنی كه بچه زامی باشند. این ماهیها گونه هایی هستند كه بین آنها سازگاریوجود دارد.بنابر این شما می توانید آنها را در كنار هم بدون هیچ خطرینگهداری كنید.
  ماهیگوپی معمولا PH در محدوده متوسط یعنی 7 (خنثی) راترجیح می دهد اما میتواند خود را با شرایطی پایین تر تا 6 و در نهایت تابالای محدوده 7(نزدیك به 8) وفق دهد و ( اگرچه آنها آب سخت را به خوبیتحمل می كنند)سختی آب می بایست در حد متوسطی باشد. هنمچنین در مقابل سختیكم مقاومتنیستند. درجه حرارت محیط نگهداری آنها می بایستی پایین تر از 75درجهفارنهایت باشد اما می توانند درجه حرارتی مابین 60تا 80 درجه فارنهایترانیز تحمل كنند.
  از گوپي ها استفاده گسترده اي براي كنترل پشه مي شودوبه عنوان غذاي اين ماهي پشه هايي كه تهديدي براي انتقال بيماريمالارياهستند را مي توان استفاده كرد. شما مي توانيد در آكواريوم خانه خودبهگوپي ها غذاهاي خشك شده فريزري لارو قرمز رنگ پشه هاي ريز توبي فيكسميگويآب شور و همچنين غذاهاي آماده كه حاوي حجم بالاي سبزيجاتي نظيرSpirulinaاست بدهيد

  هیچگاه به آنها بیشتر از آنچه كه در 1 دقیقه میتوانندبخورند غذا ندهید. باقیمانده غذایی كه خورده نمی شود تجزیه شده ومخزن راآلوده می كند. اگر بخشی از غذای آنها خورده نشد آنها را جمع آوریكنید. بهگوپی هایتان در وعده های كمتر مثلا 2 دفعه در طول روز غذا دهید.

  گوپیهارابا ماهی Betta (نوعی ماهی آكواریومی) یا دیگر ماهیهایی كه جنبش و حركتكمیدارند نگهداری نكنید زیرا آنها به باله های خودشان صدمه خواهند زد.همچنینممكن است به خودشان آسیب برسانند.
  بنابراین بهترین راه این است كه چندین گوپی را بصورت زوجی برای كاهش حالت تهاجمی و جنگجویی ماهیها در آكواریوم با هم نگهداری كنید.
  ماهی گوپی نر باله های بلندتر با رنگهای جالب توجهی دارد و بقیه خصوصیات ظاهری اش نسبت به ماده كه معمولا بزرگتر است برابری دارد.
  گوپیهادرآبهایی كه كیفیت بهتری دارد سالم تر خواهند بود. برنامه غذایی مناسبهمراهبا آبی كه زود به زود تعویض شود محیطی سالم تر را ایجاد می كند.بهترینمقدار تعویض 10 تا 15 درصد آن هر هفته یا 20 تا 25 درصد در هفتههای بعدتوصیه می گردد.
  تكثیر گوپی ها خیلی آسان است. در حقیقت تنهاچیزی كهنیاز است یك نر همراه 2 ماده می باشد. حال ممكن است این سوال درذهن شمابوجود آید كه چرا فقط 1 ماده مورد نیاز نیست این مسئله به اینخاطر است كهگوپی های نر بیشتر وقت و نیرویشان را صرف جلب توجه كردن مادهها می كنند.بنابراین بهتر است كه در ازای 1 نر دو ماهی ماده موجود باشدتا ماده ها هراز چند گاهی فرصت استراحت داشته باشند.
  گوپی نر گوپیماده را بارور میكند. به این صورت كه از باله مخرجی اش یا همان منفذتناسلی استفاده كرده واین كار را انجام می دهد. ماده هایی كه باردار میباشند معمولا در محیطتاریك ظاهر می شوند و اطراف مخرج و همینطور بدنشانافزایش حجم پیدا می كند.

  ما توصیه می كنیم كه ماهی های ماده باردار را از داخل ماهی دان به مخزن زایشگاه برای تولد بچه هایشان انتقال دهید.

  اگر بعد از تولد نوزادان بالغین را از داخل جعبه زایمان خارج نكنید بزرگترها نوزادان را خواهند خورد (حتی اگر مادرشان باشد).

  این ماهی با سایر ماهیهایی كه همگی در رده زنده زا ها هستند مانند:
  تتراها رازبوراها گورامی ها ماهیان رنگین كمان گریدوراس ها پلكوها لوچ ها گورامی دارف (كوتوله) و گربه ماهیان كوچك سازگاری دارند.
  مترجم: ارغوان وحیدی - سید محمد کاظمی

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. آنتروپي در مقياس نانومتري
  توسط YAS در انجمن مطالب جامع وکاربردی فیزیک
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۹ مرداد ۸۷, ۲۰:۰۷
 2. توليد ميکروسکوپي به ابعاد سر انگشت
  توسط YAS در انجمن بایگانی اخبار علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۵ مرداد ۸۷, ۱۸:۱۶
 3. گالري تصاوير ماهي زيباي گوپي
  توسط FISH در انجمن ماهی و آکواریوم
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۰ خرداد ۸۷, ۱۹:۱۶
 4. آنتروپي دنيا و شتاب زمان
  توسط hrg1356 در انجمن كيهان شناسي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۸ شهریور ۸۶, ۰۰:۲۹

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •