زيستگاه اصلى آ ن در اندونزى ، سوماترا وبرونئى ميباشد طول آ ن در طبيعت تا 30سانتى
مترهم ميرسد در محيط آ كواريوم تا 15 سانت وحتى بيشتر هم ميرسد.
جزء ماهيا ن حساس نيست اما آ بهائى كه از نظر هوادهى غنى تر باشند براى آ نها مناسب
ترهستند. ماهى است كه در اكثر طول روز شنا ميكند . غذاى مورد علاقه آ ن انواع كرمها
ميباشد ولى در خوردن غذا مشكل پسند نميباشد واز غذاى پلت به خوبى تغذيه ميكند حتماٌ
سعى شود از غذا هائى كه در آ ب فرو ميروند وبه سرعت به كف ميروند استفاده شود زيرا
به خاطر فُرم دهان ماهى دلقك ، اين ماهى نميتوا ند از غذاهاى شناور در سطح آ ب مانند
پولكى را مصرف كند.
اين ماهى از نظر رفتارى وشنا كردن بسيار جالب است در بعضى موا قع به اشكال گونا گونى
شنا ميكند مثلاً حالت مارپيچى ويا به صورت عمودى شنا ميكند و در بعضى مواقع خود را به
صورت نيمه جان نمايان ميكند كه يك آ كواريوميست بايستى اين مسائل را مورد توجه قرار
دهد.