ضرب اعداد در دوازده:

دستور:هر رقم را دو برابر کن بعد با همسايه اش(رقم سمت راست را همسايه ميناميم) جمع کن.
مثال:
۰۴۱۲*۱۲
۲*۲=۴
۱*۲+۲=۴
۴*۲+۱=۹
۰*۲+۴=۴
جواب:۴۹۴۴
چه راحت!!
عمل سريع ضرب ۱۱

۱) آخرين رقم مضروب (عددی که در يازده ضرب ميشود ) را به عنوان رقم سمت راست جواب مينويسيم.
۲)هر عدد مضروب را با همسايه سمت راست آن جمع ميکنيم.
۳)و آخرين مرحله کار که اولين رقم مضروب سمت چپ جواب ميشود مثال:
۱۱*۵۲۴
دستور اول:
آخرين رقم ۵۲۴ را به عنوان جواب مينويسيم:
۴
دستور دوم:
۴+۲=۶
ادامه:
۲+۵=۷
دستور سوم:
اولين رقم سمت راست مضروب را سمت چپ جواب مينویسيم.
۵
جواب:۵۷۶۴