هماكنون در 14 ايالت آمريكا، دستورالعملي صادر شده كه طبق آن دانشآموزان بدون نگراني از طريق يك ابزار تعاملي آموزش آناتومي، واحد تشريح را گذرانند.
فناوريهاي مدلسازي، به داد دانشجويان دل نازك رشته زيستشناسي رسيده كه با ديدن حيوانات آغشته به فرمالدهيد و آماده كالبدشكافي، مو بر اندامشان راست ميشود.
فعالان گروه حمايت از حقوق حيوانات در ويرجينياي غربي يك نرمافزار تعاملي با نام قورباغه ديجيتال (Digital Frog) را به دبيرستان Wheeling Pank اهدا كردهاند كه ميتواند بدن قورباغه را به صورت مجازي تشريح كند.
مريلين گريندلي (MariLyn Grindley)، يكي از اعضاي جامعه جلوگيري از آزار حيوانات ايالت اوهايو (SPCA) ميگويد: كالبدشكافي حيوانات، حساسيت كودكان را در مورد آزار حيوانات از ميان ميبرد و به آنها القا ميكند كه حيوانات هيچ حقوقي ندارند. وي خواستار پايان يافتن تشريح حيوانات شده است.
هماكنون در 14 ايالت آمريكا، نظير ويرجينيا و مريلند، دستورالعملي صادر شده كه طبق آن دانشآموزان رشته زيستشناسي بدون نگراني از كم شدن نمرهشان، از طريق يك ابزار تعاملي آموزش آناتومي، واحد تشريح را گذرانند. گريندلي و ربهكا گات (Rebecca Goth) يكي ديگر از اعضاي SPCA ميگويند كه نرم افزار كالبدشكافي مجازي نظير نرمافزار قورباغه ديجيتال يك محيط تعاملي در اختيار دانشآموزان قرار ميدهد كه نحوه خونرساني بدن قورباغه را آموزش ببينند. علاوه بر آن استفاده از اين نرمافزار، در هزينههاي مدارس نيز صرفهجويي ميكند.
اما از طرف ديگر برخي از مربيان نظير كريستوفر پريو (Christopher Perillo)، با استفاده از اين نرمافزار چندان موافق نيست و قصد خريد آن را نيز ندارد. وي معتقد است كه هيچ چيزي نميتواند جايگزين لمس كردن و كار كردن با يك قورباغه واقعي و ديدن بافتهاي واقعي بدن حيوانات شود.
پريو ميگويد: تنها زماني كه دانشآموزان بدن يك حيوان را جهت كالبدشكافي، ميبرند، ميتوانند لايههاي پوست و بافتها را ببينند و درك كنندكه چگونه ارگانهاي بدن كار ميكنند، ولي فضاي مجازي اين امكانات را در اختيار آنها قرار نميدهد.وي خاطرنشان ميكند كه اين اقدام مانند آن است كه يك نفر باغبان شود ولي ياد نگيرد كه چگونه با گل و بيل كار كند.
هماكنون در وير جينياي غربي، بسياري از مربيان از اين ابزار كالبدشكافي مجازي استقبال كردهاند.
پاتريك دوركين (Patrick Durkin)، مدير دپارتمان علوم در دبيرستان Wheelihg Park، ميگويد: تعداد دانشآموزاني كه پاييز امسال در درس زيستشناسي ثبتنام ميكنند افزايش يافته و به 400 نفر خواهد رسيد، در حالي كه تعداد دانشآموزان اين درس در سالهاي گذشته نزديك به 150 نفر بود.
وي ميافزايد: مدارس قبلا مجبور بودند كه براي خريد يك خوك جهت كالبدشكافي حدود 25 دلار و براي يك قورباغه حدود 6 دلار هزينه كنند، اما اين برنامه تا حد زيادي جلوي اين هزينهها را گرفته است. به طور مثال مدرسه Wheeling Park سالانه حدود يك هزار دلار فقط صرف خريد قورباغه ميكرد. خريد نرمافزار كالبد شكافي ديجيتال فقط يك هزار و 500 دلار براي مدارس خرج برميدارد.
اين نرمافزارها در چندين نسخه به بازار آمريكا عرضه شده كه از جمله آنها ميتوان به Froguts، محصول شركت Froguts و V-Frog محصول شركت فناوريهاي Tactus اشاره كرد.
جان پيپين (John Pippin)، محقق ارشد گروه غيرانتفاعي SPCA، ميگويد: تغيير رويه از كالبدشكافي حيوانات به سيستمهاي مجازي در حقيقت انعكاس رويدادها و اتفاقاتي است كه در فضاهاي آموزشي ظرف 25 سال گذشته رخ داده است.
به طور مثال، در سال 1982، 107 مدرسه از 124 مدرسه اين ايالت، براي آموزش آناتومي، فيزيولوژي، داروشناسي و جراحي از حيوانات واقعي استفاده ميكردند ولي امروزه از 154 مدرسه، فقط 8 مدرسه به روش سنتي عمل ميكنند.
دوركين نيز ميگويد: اين برنامه اين امكان را در اختيار دانشآموزان قرار ميدهد كه حتي خارج از محيط كلاس درس نيز به تشريح مجازي حيوانات پرداخته و مطالب بيشتري را بياموزند.
دانشآموزان با استفاده از اين ابزار تشريح ديجيتال، روي يك تصوير ويديويي تمام صفحه، بدن قورباغه مجازي را ميبرند. انيميشن و فضاي تعاملي اين ابزار همچنين به آنها امكان ميدهد كه نحوه كاركردن اعضاي داخلي بدن از جمله ضربان قلب و جريان خون را مشاهده كنند.
ابزار كالبدشكافي ديجيتال مزيت ديگري هم دارد و آن اين است كه برخلاف دنياي واقعي، اشتباهات به راحتي قابل جبران بوده و مراحل آن را ميتوان چندين بار انجام داد.
پيپين ميگويد: از آنجا كه دانشآموزان رشته داروشناسي بايد حتما روي كالبد انسان كار كنند، نبايد انتظار داشته باشيم كه اين ابزار جهت ديجيتاليزه كردن بدن انسان هم وارد بازار شوند.
وي ميافزايد: زماني كه براي كار در لابراتوار حيواني را ميكشيد، در حقيقت زندگي يك موجود را گرفتهايد و اين چيزي نيست كه بخواهيد به دانشآموزتان بياموزد.