زهرا رهنورد بهعنوان نخستين زن در عرصه دانشگاه به مقام استاد - فول پروفسور - رسيد
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اين نظريه پرداز هنر، نقاش، مجسمهساز و مدرس دانشگاه تهران در دانشكده هنرهاي زيبا، نخستين زن هنرمند، در كل دانشگاههاي كشور است كه در دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران به مرتبه استادي رسيده است.

از اين هنرمند نقاش و مجسمه ساز تاكنون بيش از30 جلد كتاب و دهها مقاله در مباحث تئوري هنر، زنان و علمي سياسي به چاپ رسيده و دهها پرده نقاشي و مجسمه از آثار اوست. از آن ميان مجسمهي مادر واقع در ميدان محسني مشهورترين آنهاست و مجسمههاي پرند و درخت طوبا و ماه و پرند در دانشگاه الزهرا(س) نصب شده است.


رهنورد هم اكنون عضو هيات علمي دانشكده هنرهاي زيبا و عضو فرهنگستان هنر است. گفته ميشود از ميان اعضاي فرهنگستان هنر از آغاز تاكنون اساتيدي چون هادي نديمي، محمود جواديپور، محمدحسين حليمي، محسن حبيبي، مهدي حسيني، يعقوب آژند و فرهاد ناظرزاده كرماني داراي اين مرتبهي علمي بودهاند