قدرت‎ ‎الله‎ ‎عليخاني‎ ‎عضو‎ ‎فراکسيون‎ ‎اقليت‎ ‎مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز اظهار داشت‏‎ ‎که‎ ‎اولين‎ ‎اولويت‎ ‎مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎مهار‎ ‎تورم‎ ‎و‎ ‎رسيدگي‎ ‎به‎ ‎معيشت‎ ‎مردم‎ ‎خواهد‎ ‎بود: "همان‎ ‎گونه‎ ‎که‎ ‎اعلام‎ ‎شده‎ ‎مجلس‎ ‎با‎ ‎دولت‎ ‎جلساتي‎ ‎خواهد‎ ‎داشت‎ ‎و‎ ‎دراين‎ ‎رابطه‎ ‎اقداماتي‎ ‎انجام‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎تا‎ ‎بلکه‎ ‎وضعيت‎ ‎اقتصادي‎ ‎ومعيشتي‎ ‎بهتر‎ ‎از‎ ‎گذشته‎ ‎بشود‎ ‎و‎ ‎حداقل‎ ‎جلوي‎ ‎اين‎ ‎تورم‎ ‎گرفته‎ ‎شود.‏‎"
‎‎ ‎اين‎ ‎نماينده‎ ‎مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎با‎ ‎ابراز‎ ‎اينکه‎ ‎‏"مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎بهتر‎ ‎ازمجلس‎ ‎هفتم‎ ‎خواهد‎ ‎بود"‏‎ ‎اظهار‎ ‎اميدواري‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مجلس‎ ‎اقتدار‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎حفظ‎ ‎کند‎ ‎وتصميمات‎ ‎خوبي‎ ‎براي‎ ‎مردم‎ ‎بگيرد.
‏‎
‎‎ ‎عليخاني‎ ‎در‎ ‎پاسخ‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎سوال‎ ‎که‎ ‎چرا‎ ‎علي‎ ‎رغم‎ ‎افزايش‎ ‎درآمد‎ ‎هاي‎ ‎نفتي‎ ‎سرسام‎ ‎آور‎ ‎دولت،‎ ‎مردم‎ ‎همچنان‎ ‎با‎ ‎افزايش‎ ‎غيرقابل‎ ‎تحمل‎ ‎قيمت‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎خصوص‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎مواد‎ ‎غذايي‎ ‎ومسکن‎ ‎مواجه‎ ‎هستند‎ ‎گفت: "از‎ ‎نظر‎ ‎من‎ ‎مديريت‎ ‎ضعيف‎ ‎است،‎ ‎برنامه‎ ‎ريزي‎ ‎ضعيف‎ ‎است. با‎ ‎جابجايي‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎صورت‎ ‎مي‎ ‎گيرد‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎مديريت‎ ‎در‎ ‎بخشي‎ ‎از‎ ‎مراکز‎ ‎و‎ ‎وزارتخانه‎ ‎ها‎ ‎متزلزل‎ ‎است. اينها‎ ‎چيزهايي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎آسيب‎ ‎مي زند. اميدوارم‎ ‎شاهد‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎رفتارها‎ ‎نباشيم‎ ‎تا‎ ‎وضعيت‎ ‎بهتري‎ ‎داشته‎ ‎باشيم."
‏‎ ‎‎ ‎عليخاني‎ ‎در‎ ‎توضيح‎ ‎اينکه‎ ‎چرا‎ ‎مشکلات‎ ‎اقتصادي‎ ‎ريشه‎ ‎در‎ ‎ضعف‎ ‎مديريت‎ ‎دارد‎ ‎گفت: "ما‎ ‎ثروت‎ ‎که‎ ‎کم‎ ‎نداريم. ‏پول‎ ‎و‎ ‎دلار‎ ‎هم‎ ‎که‎ ‎فراوان‎ ‎داريم. بنابراين‎ ‎نياز‎ ‎به‎ ‎مديريت‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اميدواريم‎ ‎مجلس‎ ‎بتواند‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎مديريت‎ ‎و‎ ‎برنامه‎ ‎ريزي‎ ‎کمک‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎راهنماي‎ ‎خوبي‎ ‎باشد‎ ‎تا‎ ‎وضعيت‎ ‎بهتر‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎گرنه‎ ‎ما‎ ‎نياز‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎خارج‎ ‎نداريم. ما‎ ‎همه‎ ‎نوع‎ ‎منابع‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎کشور‎ ‎داريم‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎برنامه‎ ‎ريزي‎ ‎و‎ ‎مديريت‎ ‎درست‎ ‎باشد‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎امکانات‎ ‎گسترده‎ ‎وسيعي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎کشور‎ ‎داريم‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎نفت‎ ۱۳۰ ‎دلاري‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎دنيا‎ ‎عرضه‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎نه‎ ‎تنها‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎کشور‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎اداره‎ ‎کند‎ ‎بلکه‎ ‎اگر‎ ‎جمعيتمان‎ ‎بيشتر‎ ‎هم‎ ‎بود‎ ‎مشکلي‎ ‎نداشتيم.‏‎" ‎
‎ ‎اين‎ ‎نماينده‎ ‎مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎همچنين‎ ‎ابراز‎ ‎اميدواري‎ ‎کرد‎ ‎دولت‎ ‎همکاري‎ ‎بيشتري‎ ‎با‎ ‎مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎داشته‎ ‎باشد: "دولت‎ ‎اعلام‎ ‎کرده‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎همکاري‎ ‎بيشتري‎ ‎خواهد‎ ‎داشت. دولت‎ ‎خواهان‎ ‎اقتدار‎ ‎مجلس‎ ‎هشتم‎ ‎درافتتاحيه‎ ‎بود‎ ‎واميدوارم‎ ‎در‎ ‎عمل‎ ‎همين‎ ‎گونه‎ ‎هم‎ ‎بشود.‏‎" ‎‎ ‎عليخاني‎ ‎در‎ ‎پاسخ‎ ‎به سوالي در مورد‎ ‎نوع‎ ‎رابطه‎ ‎دولت‎ ‎ومجلس‎ ‎طي‎ ‎ماه‎ ‎هاي‎ ‎آينده‎ ‎تنها‎ ‎به‎ ‎تاکيد بر اين‎ ‎نکته بسنده‎ ‎کردکه‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎مجلس‎ ۲۹۰ ‎نفره‎ ‎ديدگاه‎ ‎هاي‎ ‎مختلفي‎ ‎وجود‎ ‎دارد: "ديدگاه‎ ‎ها‎ ‎مختلف‎ ‎است. از‎ ‎نظر‎ ‎عده‎ ‎اي‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎خوب‎ ‎باشد‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎عده‎ ‎اي‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎بد‎ ‎باشد. عده‎ ‎اي‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎انتقادات‎ ‎زيادي‎ ‎داشته‎ ‎باشند. به‎ ‎هرحال‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎مجلس‎ ۲۹۰ ‎نفره‎ ‎نظرهاي‎ ‎متفاوتي‎ ‎وجود‎ ‎دارد. لطف‎ ‎مجلس‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎همين‎ ‎است.‏‎"‎
__________________