فراموش کردهايم که اينترنت با کيفيت مطلوب و منطبق با استاندارد جهاني چيست

عضو سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور با طرح اين سوال كه آيا آنچه ما از آن بهنام اينترنت ياد ميکنيم، بايد چنين باشد، گفت: تقريبا فراموش کردهايم که اينترنتي با کيفيت مطلوب و منطبق با استانداردهاي جهاني چيست و چه تاثيري بر مجموعه خدمات مرتبط ما شامل تلفن اينترنتي و يا گشت و گذاري ساده در شبکه جهاني اينترنت دارد؛ حتي کاربران ما نيز اين مهم را که کاملا محق دريافت آن هستند، فراموش کردهاند.
پيام كرباسي مسئول كارگروه VoIP در سازمان نظام صنفي رايانهيي استان تهران در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در پي قطعي فيبر نوري در يکي از مسيرهاي ارتباطي کشورمان با سنگاپور در روز دوشنبه هفته گذشته که ارتباط اينترنتي کشور را تا اواسط روز چهارشنبه با اختلالات فراواني مواجه ساخت، يکي از اعضاي هيئت مديره شرکت ارتباطات زيرساخت با تاييد اين خبر، تصريح کرده بود " ظرفيت ما در حالت عادي نزديك به 30 درصد بيشتر از نياز است و در واقع ميتوان گفت در ساعاتي كه پيك ترافيك داريم بيشتر از ظرفيت براي ما ترافيك نميآيد" و اين در حالي است كه کل کشور طي قريب به 8 ماه گذشته، از نابهساماني در کيفيت پهناي باند ارتباطي با شبکه اينترنت برخوردار است.

عضو سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور با بيان اينكه شرکتهاي اينترنتي به غير از روزهاي تعطيل رسمي، ديگر هرگز شاهد کيفيتي عاري از اختلالات و نوسانات وافر، نبودهاند، گفت: اگر به فرمايشات اين مقام آگاه که در جايگاه يکي از مسوولان روابط عمومي شرکت زيرساخت نسبت به اطلاعرساني در اذهان عمومي اقدام كردهاند، اندک توجهي کارشناسي داشته باشيم؛ با توجه به عدم امکان بهرهبرداري از تمامي باند خريداري شده توسط شرکتهايي که مشتري پهناي باند اينترنت شرکت زيرساخت هستند، به نظر مي رسد در حالتي خوش بينانه، ضعف اجرايي در واحد فني اين شرکت، مديران محترم را در اين تصور اشتباه که ديگر ترافيکي بيش از ظرفيت فعلي براي ايشان ارسال نميشود، قرار داده است.

مسوول كارگروه VoIP در سازمان نظام صنفي رايانهيي استان تهران تاكيد كرد: پر واضح است که اکثر کارشناسان و تکنسينهاي پشتيباني فني ايشان، به مشکلات فني داخلي خود آگاه بوده و در پي تماسهاي مکرر با امور پشتيباني فني، همواره اذعان دارند که در ساعات اوج مصرف (از حدود ساعت 9 تا 17)، اصطلاحا "ظرفيت گيتويها و روترهاي مخابرات تکميل است و کاري از دست ما ساخته نيست".

اين كارشناس خاطر نشان كرد: البته صحت کلام و صدق گفتار اين مهندسان زحمتکش را ارج مي نهيم ولي در تکذيب اخبار مرتبط با "کمبود پهناي باند اينترنتي کشور" و "مشکلات کيفي ارتباطات اينترنتي کشور در ساعات اوج مصرف" که توسط مديران ارشد شرکتها و ادارات مختلف وابسته به مخابرات دولتي صورت مي پذيرد، همواره در تعجب هستيم.

او تاكيد كرد: به راستي، آيا خيلي دشوار است که از نظر فني کارشناسي كرده و صحت دو ادعاي "عدم ارسال ترافيک بيش از ميزان ظرفيت فعلي (در ساعات اوج مصرف) براي مخابرات" و يا "عدم توان ارايه خدمات به ميزان فروخته شده" را تشخيص داده، معماي پهناي باند اينترنتي کشور را حل كرد؟

به گفته او بسياري مصارف حرفهييتر خود از اينترنت را به ساعاتي پيش و يا پس از ساعات اوج مصرف منتقل مي کنند، حال آنکه با توجه به نرخ گران اينترنت در کشور، وجود چنين مزاحمتهايي براي يک شهروند ايراني، از نگاه قانوني و يا عرفي، جايگاهي ندارد.
او تصريح كرد: آيا نبايد براي پايش کيفيت و کميت ارايه پهناي باند ارتباط با اينترنت که در حال حاضر کماکان تنها به صورت انحصاري توسط مخابرات دولتي تامين ميشود، نهادهاي نظارتي و سازمانهاي بازرسي، از نزديک روند لحظه به لحظهي ارايه اين خدمات را بررسي، آسيبشناسي و با نگرشي کاربر محور، چالشهاي پيش روي اين قشر از جامعه را که همواره در اسناد چشمانداز 20 ساله کشور و مصالح ملي، درصدد بهبود وضعيت و افزايش ضريب نفوذ آن در کشور هستيم، ارزيابي كنيم؟ آيا شناسايي گلوگاهها يا موانع فني و ميزان صحت اظهار نظرات مقامات مسوول دولتي در اين خصوص، به سادگي امکانپذير نيست؟

كرباسي تاكيد كرد: خوشبختانه شنبه، 11خردادماه را پس از ماهها، مي توان به عنوان اولين روز شنبه با کمترين ميزان ريزش بستههاي اطلاعاتي (Packet Loss) و نوسانات تاخير در ارسال و دريافت آنها (Jitter) به خاطر سپرد.
او تصريح كرد: بدينوسيله از تلاشها و پيگيريهاي کليه پرسنل، متخصصان ارجمند و مديران محترم شرکت زيرساخت قدرداني كرده و اميدواريم با پايش دقيق کيفيت خطوط ارتباطي شبکه کشور با اينترنت، مانع از برهم خوردگي کيفيت خاصه در ساعات اوج ترافيک باشند.

به گفته او بنا به گزارشات کارشناسي دريافتي از اکثر نقاط کشور، تقريبا از حوالي ظهر روز چهارشنبه، همانند ديگر هفتهها، کيفيت ارتباط با شبکه جهاني اينترنت رو به بهبود گذاشته و اين روند تا پايان روز شنبه پايدار بوده است و اميدواريم به همت همه دست اندرکاران عرصه مخابرات کشور، شاهد ثبات و دوام شرايط کمي و کيفي اخير باشيم.