در شهر مونتگمري واقع در ولز صدها نفر جمع شده بودند تا شاهد مراسم اعدام يک انگليسي بنام جان ديويس باشند وي به جرم سرقت يک کيف در جاده محکوم شناخته شده بود ديويس دوستان اندکي در اين جماعت داشت چون ساکنين ولز مردمان داراي تعصب قبيله اي بودند و انها از اين مرد جوان که براي کمک به يک بيوه محلي به داخل جامعه شان اورده شده بود تا مزرعه پرد رد سرش را بگرداند متنفر بودند ديويس بخوبي از عهده اين وظيفه بر امده بود تا اينکه در جاده مورد حمله دونفر از اوباش محلي که کيف پولش را طلب مي کردند قرار گرفت او از اين کار امتناع ورزيد و دعوا شروع شد ديويس کتک مفصلي خورد و مهاجمين بعد از اين کتک کاري در مقام توهين بر امده و او را تسليم پليس محلي کردند و از او بخاطر سرقت در جاده شکايت نمودند! ان دو نفر شاکي بر عليه وي شهادت دادند و ديويس در دادگاه شنيد که به استناد شهادت انها محکوم به مرگ شده است او با حرارت به مخالفت و اعتراض هم به تهمت وارده و هم حکم به دادگاه پرداخت ولي ثمري نداشت. وي در روبروي چوبه دار بود و فقط چند لحظه با مرگ فاصله داشت... جان ديويس دست راستش را به علامت سوگند بالا برد و با تضرع بيگناهي اش را اعلام کرد و افزود: من مي ميرم ولي به خدا متوسل ميشوم که هيچ علفي روي قبرم نروياند تا بدين وسيله بيگناهي ام ثابت شود! در همان موقع دزخيم زير پايش را خالي کرد و جان ديويس رهسپار ابديت شد . جسدش در محوطه کليساي محلي دفن شد ولي بزودي بر همه عيان گشت که مدفن او تفاوتهايي را با ساير قبرها دارد گور همه مردگان ديگر پوشيده از علف بود ولي مال جان ديويس خالي و بدون علف بود . مردم بدين موضوع دقت کردند و درباره ان صحبت نمودند مسئولين خجالت زده دستور دادند تا گور را با چمن بپوشانند ولي چمن ها هم فورا خشکيدند . ديويس در 6 سپتامبر1821 اعدام شد و همان روز هم دفن شد . در سال1851 قبرستان تغيير شکل داده شد و تمام قبرها با دو فوت از خاک تازه پوشانده شدند و تخم چمن روي انها به مقدار زيادي کاشته شد . در عرض دو هفته قبرستان مبدل به چمن زار دلگشا شده بود ... سراسر ان بجز قبر ديويس که بصورت مستطيلي شکل خالي از چمن بود ! باز هم سعي شد تا روي ان را با کلوخه هاي چمن دار بپوشانند و نيز به ان کود زيادي دادند ولي همه اين تلاشها بيهوده بود . سرانجام جانشين هاي کشيش بخش تصميم گرفتند تا انجا را به حال خود رها کنند تا طبيعت به روند خود ادامه دهد.. و چنين بود که به قبر جان ديويس حصار کشيده شد و دست نخورده باقي ماند . اين قبر تا به امروز به عنوان مدرکي به يادگار از مردي براي اثبات بيگناهي اش انرا از پيشگاه پروردگار طلب کرده بود بدون چمن باقي مانده است