يكي از راههاي ارتباط ارواح با ما دنياي خواب مي باشدخواب مثل يك محل ملاقات بين دو دنيا هست و كاملترين ارتباطها در هنگام خواب
هست چرا كه صافي هاي منطقي ما در هنگام خواب فعال نيستند و ذهن نسبت به تجربيات غير عادي انعطاف پذيرتر و اماده تر است
و ما در هنگام خواب جسد خود را ترك مي كنيم و ارواح براي ما در دسترسترند منتها اين ارواحي كه ما ملاقات مي كنيم حتما لازم نيست
افراد ي از گذشتگان ما باشند بلكه گاهي اتفاق مي افتد كه ما با روح كودكي تماس پيدا مي كنيم كه قرار است به اين دنيا بيايد
كه يكي ازين داستانها كه مادري از سنت لويي تعريف كرده مي باشد:دو سال قبل از تولد پسرم بود كه با شور و شوق فراوان شغل جديدم را به عنوان يك در مانگر اغاز كردم من كه از حرفه خود لذت مي بردم تصميم گرفتم
بچه دار شوم . يك شب خواب بسيار شفافي ديدم يك كودك نوپا به خوابم امد و گفت مامان پس كي مي خواي اماده امدن من بشوي؟
من در خواب به او گفتم تو كي هستي و او جواب داد من تيموتي هستم پسرت. من با حالت يكه خورده اي از خواب پريدم
يكه خورده و كاملا دگرگون و متحول . در من يك احساس زيباي ارامش و عشق ايجاد شد. از ان موقع به بعد كه تا زماني كه من اولين فرزندم
را باردار شدم تيموتي اكثر اوقات به خوابم ميامد. بي انكه ترديدي به خود راه بدهم نام او را تيموتي گذاشتم . تيموتي حالا يك كودك نوپاست و
فوق العاده به كودكي كه در خوابهام مي ديدم شباهت دارد
و مادري ديگر مي گويد
در رويايم چهره اش نوراني بود . با لبخندي زيبا و صلح اميز گفت من تو را از قبل مي شناسم . ما به زودي با هم خواهيم بود و بعد با يك لبخند ارامش
بخش ديگر محو شد هر وقت اين خواب را به خاطر مي اورم چشمانم پر از اشك ميشود چون او يك هديه استثنايي بود . او اين احساس را در من ايجاد كرد كه ما از روز ازل همديگر را مي شناخته ايم.