همه جريان بدون مقدمه از وقتي شروع شد که پدر روحاني پاول رابرتز در حال ايراد موعظه صبحگاهي اش در روز شنبه بيستم زانويه 1963 بود يک خانم خانه دار وجوان بنام ايونالو ناگهان به پا خواست و فرياد زد که مي تواند مسيح را ببيند او مويه ميکرد او اينجاست او اينجاست حضاريکه يکه خورده بودند نگاهشان را به سوي نقطه اي بر روي ديوار کليسا که تازه رنگ شده بود و ان زن به انجا اشاره مي کرد معطوف کردند متاسفانه بايد گفت چيز غير عادي نديدند ولي خانم لو اصرار ميکرد که مي توانست صورت مسيح و در کنارش صورت کس ديگري که نمي شناسند را ببيند همچنين او از اينکه باقي حضار قادر به ديدن ان نبودند اظهار شگفتي مي کرد شايعه اين حادثه عجيب سريعا در ناسائو پراکنده شد و پدر روحاني رابرتز کليساي خود را براي موعظه بعد از ظهر مملو از جمعيت يافت همچنين وي بدين نکته پي برد که خانم لو ديگر در ادعايش مبني بر ديدن صورتها تنها نيست اغلب حضار پافشاري مي کردند که انها هم بوضوح سه چهره را تشخيص مي دهند که تصوير متمايز تر متعلق به عيسي مسيح ع مي باشد . لوتر اوانز که نمايندگي روزنامه شيکاگو ديلي نيوز را داشت به کليسا شتافت واظهار داشت که او هم بوضوح طرح سه چهره را در روي ديوار مي بينند يکي از انها متعلق به بودا است که بگفته وي از تصوير مسيح کمتر متمايز بود وقتي که اوانر به کنار ديوار رفت تصاوير ناپديد شدند ولي وقتي دوباره عرض اتاق را پيمود و فاصله گرفت انها بوضوح قابل تشخيص بودند نقاشاني که اخيرا کليسا را تجديد دکوراسين مورد سوال قرار گرفتند ولي انها نيز قادر به روشن کردن معما نبودند هيچيک از انها به معناي واقعي کلمه هنرمند نبودند انها فقط رنگ را با استفاده از غلتکهايي که اکنون براي همه اشنا است به ديوار کشيده بودند

----------------------------------------------------------------------------------------

ماه اوت سال 1971 دو تصوير بر کف اشپزخانه اي در روستاي بلز واقع در کا تاجنا ي اسپانيا بخودي خود وبنحو عجيبي ظاهر شد تلاش دانشمندان در ان عمر کاملا بيفايده بود و علي رغم تلاش فراوان به هيچ نتيجه قانع کننده اي نرسيدند تا اينکه طبق دستور مقامات دولتي ان قسمت از اشپزخانه مورد حفاري قرار گرفت و در عمق پنج فوتي حفاري به قبرستاني دستجمعي رسيدند ايا ان تصاوير متعلق به مردگان يا ارواح بود