يكي از معروفترين مديومهاي معاصر براي الهام روحي بانو رز ماري براون مي باشد. اين بانو به طور ذاتي داراي استعداد مديومي بود
او در كودكي تعليمات كمي در موسيقي و نت هاي موسيقي كسب كرده بود و بعد ها در اثر موهبت مديومي قطعات مختلف موسيقي
را از ارواح بزرگان موسيقي الهام گرفت از جمله بتهون و شوبرت و باخ و شوپان و ... رزماري بيش از 400 قطعه از12 نوع
را از طريق مديومي اموخته و به صورت نت نوشته است. اين موسيقي ها بوسيله كارشناسان موسيقي ازمايش شد و معلوم گرديد كه اين موسيقي ها از سطح فكر و معلومات خانم رز ماري خيلي بالاتر است و مطمئنا قطعات الهام شده است
اينها كساني بودند كه ان ارواح را زماني كه زنده بودند خيلي خوب مي شناختند براي نمونه يكي ازين كارشناسات موسيقي يان پاروت بود
او پس از تحقيقات طولاني و دقيق درباره موسيقي هاي اين مديوم چنين اظهار داشت من مديوم بودن اين بانو را تاييد كرده و مي گويم كه اين قطعات بوسيله ارتباط با ارواح موسيقيدانان بزرگ در يافت كرده است
رزماري در سال 1971 تاريخ زندگي خود را در كتابي بنام سمفونيهاي ناتمام منتشر كرد او درين كتاب توضيح داده است كه قبلا فقط هجده ماه با پيانو تعليم يافته و بعلت فقر نتوانسته به تحصيلاتش در اين زمينه ادامه دهد و هم چنين حوادث روحي و ارتباطات خود را هم شرح داده رزماري
علاوه بر سمفونيهاي مهم م قطعات والس رسائل ديگري هم از از ارواح دريافت كرده كه در ان افكار و مشاعر ان ارواح را در جهان اثيري شرح داده است
اين خانم در سال 1970 رساله زيبايي بنام بزرگترين مشكل انسان نفس خود انسان است را نوشته كه در ان شرح داده است كه علت ارتباط ارواح با ما و ايجاد ظواهر روحي براي ان است كه ادمي بداند كه روح او جاودانه است و به تكامل ادامه مي دهد
. ارواح موسقيدان به او گفته بودند كه ما موسيقي را فقط براي اينكه شما لذت ببريد الهام نمي كنيم و ارزو داريم كه نشان دادن اينگونه ظواهر روحي موجب ازدياد تلاش شما براي درك حقيقت بشود
.