در مطالعات جدید دانشمندان متوجه شدند تغییراد دمایی باعث افزایش ستاره های دریایی می شود.
این مطالعات قابلیت استفاده از غذا برای ستاره دریایی را نشان داده که ممکن است در مقدار بالقوه ای از جمعیت ستاره های دریایی پوشش پیدا کند اگرچه فاکتورهای دیگر همچنین افزایش دما ممکن از آنها در ادامه رشد تقویت کند.

همچنین، این نتایج نشان داد که پیش بینی افزایش دما در دریا برای افزایش جمعیت ستاره های دریایی نیازی ندارد.

این مطالعات برای صنعت ماهی دریایی خبری خوبی است