موفقيت در جداسازي DNA انساني از ذرات گرد و غبار
براي نخستين بار محققان آمريكايي موفق شدند، DNA انساني را از ذرات گرد و غبار جدا كنند.

آلمان، به گفته محققان دانشگاه "ويرجينيا كامان ويلث" با وجودي كه در اين روش تنها يك بيليونيوم گرم از DNA پيدا شد اما همين ميزان كم براي انجام تحقيقات و آناليز در لابراتوار كافي است.

با استفاده از اين روش مي توان ژن هاي افراد مختلفي را مورد بررسي قرار داد. همچنين، محققان معتقدند اين يافته و تكنيك روش جديدي را براي بررسي صحنه هاي جرم ارائه مي دهد.

محققان نمونه هاي گرد و غبار اتاق هاي مختلفي را جمع آوري و مورد آناليز و مورد تجزيه و تحليل قرار دادند.

اغلب DNAهايي كه محققان يافتند، متعلق به باكتري ها و قارچ ها بود و از هر 36 نمونه يك مورد مربوط به DNA انساني بود.