انرژي خورشيد با مواد جدید تغییر کرد
محققان با استفاده از كريستال تیتانیوم توانستند انرژي خورشيدي را تغيير دهند.
محققان انرژي خورشید در جهان را نخستين بار با استفاده از كريستال اكسيد تیتانيوم با منابع بزرگي از سطوح انفعالي رشد دادند. كريستال هاي ريز مواد اميد بخشي براي سلول هاي خورشيدي موثر هستند. هيدروژن به وسيله شكافت آب و خورشيد توليد شده است. محققان اين كار را آسان و ارزان انجام دادند.

محققان با استفاده از این فرآیند به صورت خارق العاده ای آب و هوا را پاك كردند. این پژوهشگران مي توانند اين كريستال ها را در يك پنجره يا يك ديوار قرار بدهند و به این وسیله هوا را پاك كنند. اين تكنولوژي در پاك كردن آب نیز استفاده مي شود.

محققان اعلام كردند در حدود پنج سال براي پاك كردن آلودگي آب و هوا می توانند از این دستاورد جدید استفاده كنند و در حدود پنج تا 10 سال براي تغيير انرژي خورشيدي كريستال ها را مورد بهره برداری قرار بدهند.