تربيتبدني شهرداري تهران به مناسبت نوزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره)، همايش بزرگ پيادهروي بانوان ورزشکار تهراني را برگزار کرد.
اين همايش با شعار «ميثاق با امام، بيعت با رهبري» با حضور بيش از ۴۰ هزار نفر از بانوان تهراني صبح روز پنجشنبه از مسير پل شهيد صنيعخاني تا حرم مطهر امام راحل برگزار شد.

استقبال بانوان ورزشکار تهراني از اين گردهمايي بسيار چشمگير بود. اين راهپيمايي ساعت ۹ صبح آغاز و ساعت ۱۱:۳۰ پس از سخنراني مصطفي آجورلو، مسئول تربيت بدني شهرداري به پايان رسيد.

مصطفي آجورلو در حرم مطهر بنيانگذار انقلاب اسلامي و در ميان انبوه بانوان تهراني ضمن تشکر و قدرداني از زحمات آنها که قدردان خداوند و امام بودند، گفت: «امام خميني هديه خداوند به اين مملکت و مردم بود و ملت ايران هم به حق نشان دادهاند که قدردان اين نعمت خداوندي بوده و هستند.»

رئيس سازمان ورزش شهرداري تهران در ادامه افزود: «انديشههاي امام خميني نيز هديهاي گرانبها از سوي خداوند به ملت سرافراز ايران بود.»

وي با قدرداني از حضور شهروندان تهراني بهخصوص بانوان در گردهماييهاي ورزشي گفت: «براي ريشهكن كردن فقر حركتي و داشتن شهرونداني با نشاط و بانواني سالم كه زمينهساز جامعهاي سالم، شاداب و بانشاط خواهند بود بايد هرچه بيشتر به اين برنامهها توجه شود.»

وي با بيان اينكه تا به حال حقوق شهروندي شهرنشينان در زمينه ورزش به درستي به آنها داده نشده، گفت: «در نظر داريم با افزايش امكانات سختافزاري و همچنين به كارگيري نيروهاي متخصص و از همه مهمتر ارزان كردن ورزش شهروندي، اين مقوله مهم را در پايتخت نهادينه كنيم.»

سازمان ورزش شهرداري تهران با فرارسيدن مناسبتها و ايام خاص با برگزاري چنين همايشهايي در تلاش است ورزشهمگاني و شهروندي را در سبد زندگي مردم و شهرنشينان وارد کند.

چندي پيش نيز همايش پيادهروي خانوادگي با حضور بيش از ۵۰ هزار نفر شهروند تهراني در مسير ميدان سپاه تا ميدان فلسطين برگزار شده بود.