عکسهاي هوايي گرفته شده از منطقهاي دور دست در جنگلهاي آمازون؛ اعضاي قبيلهاي را نشان داد که هرگز انسانهاي متمدن امروزي را نديدهاند
به گزارش شبکه فرانس24، بر اساس عکسهاي هوايي که از منطقهاي دور دست در جنگلهاي امازون گرفته شده است، ميتوان اهالي روستايي قبيلهاي را در جنگلهاي امازون ديد که هرگز انسانهاي متمدن امروزي را نديدهاند. با مشاهده هواپيما اهالي روستا به سوي ان نيزه پرتاب کردند. اين عکس در محلي نزديک پرو گرفته شده است.


برآورد شده است حدود صد قبيله نظير اين در امازون زندگي کنند که تمدنشان بر اثر جنگل زدايي به خطر افتاده است...