با رئيس خود سازگار شويدمسلماً همه کارمندان از ضرورت مديريت مؤثر در جهت پيشرفت كار كارمندان آگاهند. اما چه عواملي در مديريت روابط شما با رئيس مؤثر است؟

شما به همراه رئيس تان يك گروه را تشكيل مي دهيد. موفقيت شما به يكديگر بستگي دارد. چگونه مي توان با روابط كاري درست، به نتايج موفقيت آميز دست يافت؟ رئيس من چه شخصيتي دارد؟ آيا رئيس شما به جزئيات اهميت مي دهد يا كليات؟ اگر براي رئيسي كه به رئوس مطالب اهميت مي دهد، جزئيات كامل را توضيح دهيد، به زودي نااميد مي شويد. زيرا فكر مي كنيد رئيس تان به زحمت تلاش شما اهميت نمي دهد. در حالي كه اشتباه مي كنيد. او مي داند شما از عهده كارها برمي آييد، در غير اين صورت آن را به شما محول نمي كرد. نتيجه كار براي او مهم است. هر چه شخصيت رئيس تان را بهتر بشناسيد، روابط كاري شما با او بهتر مي شود.


بايد با رئيس تان صبح ها صحبت كنيد يا بعد از ظهرها؟

اگر رئيس تان صبح ها آمادگي صحبت كردن ندارد، اولين مراجعه كننده نباشيد، به ويژه اگر بايد براي حل مشكلي با او بحث كنيد. پس رئيس تان را در ساعت 2 پس از صرف ناهار و چاي ملاقات كنيد.


آيا به رئيس ام در دستيابي به اهداف كمك مي كنم؟

اگر شناخت درستي از اهداف رئيس داشته باشيد، بهتر مي توانيد به او كمك كنيد. آگاهي از اهداف مشخص رئيس باعث مي شود كه از وضعيت گروه شناخت بهتري داشته باشيد. با استفاده از اطلاعات مي توانيد دست به ابتكار بزنيد و به رئيس در دستيابي به اهداف و خواسته ها كمك كنيد. بنابراين او شما را فرد با ارزش گروه مي داند و روي شما حساب مي كند.


دقيقاً مي دانم رئيس ام از من چه انتظاراتي دارد؟

تعداد افراد خوش شانسي كه رئيس شان انتظارات، اهداف و خواسته هايش را نزد آنها مطرح مي كند، بسيار كم است. سايرين فقط به حدس و گمان متوسل مي شوند. اگر جزئيات براي رئيس مهم است، جزئيات مورد نظرش را دقيقاً مطرح كنيد.

اگر گزارش كتبي مد نظر اوست، آن را تهيه کنيد و در اختيارش بگذاريد. با گپي دوستانه وظايف و مسئوليت هاي خود را از او بپرسيد. خلاصه اي از اهداف و خواسته هاي رئيستان تهيه کنيد و هر از گاهي به آن مراجعه و براساس آن كارتان را ارزيابي نماييد.


آيا من حداكثر تلاشم را براي موفقيت رئيس و گروه مان انجام مي دهم؟

وقتي رئيس تان شاد و موفق باشد، شما نيز به نوبه خود شاد و موفق مي شويد. هميشه به دنبال راه هايي باشيد كه باعث موفقيت و رضايت رئيس تان مي شود. اگر نظرات و پيشنهاداتي براي ارتقاي گروه و بهتر شدن كار داريد، دوستانه با رئيس مطرح كنيد. هرچه گروه بهتر پيشرفت كند، اعتبار و موقعيت شما بهتر مي شود و در كارها بيشتر پيشرفت مي كنيد.

اگر يك بار بكوشيد با رئيس تان هماهنگ باشيد، به زودي متوجه مي شويد كه او همكار شماست، نه رئيس. به عنوان شريك، رئيس تان به شما مسئوليت بيشتري مي دهد كه باعث پيشرفت كار، افزايش درآمد و رضايت شغلي شما مي شود. پس بكوشيد با رئيس تان سازگار شويد، خودتان از نتايج آن متعجب و خوشحال مي شويد.

ترجمه: الهام مؤدب