براساس نتايج آخرين مطالعات، مواد غذايي غني از كلسيم براي تقويت استخوانها بهتر از مكملهاي حاوي كلسيم به شكل قرص و دارو عمل ميكنند.
كلسيم براي پيشگيري از عارضه پوكي استخوان به ويژه در زنان پس از يائسگي بسيار ضروري است.
پوكي استخوان بيماري است كه در نتيجه كاهش مستمر تراكم معدني استخوانها بروز ميكند كه در نهايت نيز منجر به شكستگي و تركخوردگي استخوانها ميشود. هر ساله ميليونها نفر در سراسر جهان به اين عارضه مبتلا ميشوند.
در اين پژوهش محققان دانشكده طب دانشگاه واشنگتن از 183 زن يائسه درخواست كردند كه اطلاعات دقيقي از رژيم غذايي خود و مصرف مكملهاي كلسيم در 7 روز هفته ارائه كنند.
اين دانشمندان ميزان تراكم مواد معدني در استخوانهاي اين زنان و نيز ميزان هورمون زنانه استروژن را در ادرار آنها اندازهگيري كردند.
سپس اين زنان به سه گروه به لحاظ مصرف كلسيم تقسيم شدند. گروهي كه حداقل 70 درصد از كلسيم مورد نياز روزانه خود را از مكملها دريافت ميكردند، گروهي كه همين مقدار را فقط از مواد غذايي و محصولات لبني دريافت ميكردند و گروهي كه از قرصهاي حاوي كلسيم به عنوان مهمترين منبع دريافت كلسيم روزانه خود مصرف ميكردند.
اين گروه از محققان دريافتند؛ اگرچه زناني كه تنها از مواد غذايي حاوي كلسيم مصرف ميكردند به طور متوسط حداقل مقدار كلسيم را از مواد غذايي دريافت ميكردند اما ميزان تراكم استخواني در اين گروه به مراتب بيشتر از دو گروه ديگر بوده است.

از سوي ديگر، نتايج اين مطالعات تاكيد ميكند؛ مصرف مواد غذايي غني از كلسيم به علاوه گروه مكملها بيشترين تاثير را در افزايش تراكم استخوانها دارد.