" ورزش کردن در هواي آلوده "ورزش کردن موجب سلامتي است اما از طرفي تنفس هواي آلوده نيز مضر است . اين سئوال براي بسياري از افراد مطرح مي شود که شايد انجام ورزش در هواي شهرهاي آلوده بيشتر مضر باشد تا مفيد .

بدترين زمان آلودگي هنگامي است که آسمان ابري و خيابانها مملو از ماشين است . گازهاي سمي خارج شده از اتومبيلها ، عامل اصلي آلوده کننده هواي شهرهاست که با وجود ابرآلودگي بيشترمي شود . با برخورد نورخورشيد به زمين ، هواي موجود در سطح گرم شده به طرف بالا حرکت مي کند و آلاينده ها را با خود مي برد . اين پديده در روزهاي ابري اتفاق نمي افتد و اصطلاحاً پديده اينورژن رخ مي دهد.

آلاينده هايي چون منواکسيد کربن ، اُزُن ، دي اکسيد کربن و دي اکسيد سولفور ، ريه ها را تخريب مي کنند . زماني که ورزش مي کنيد نفسهاي شما عميق و سريعتر است و شما آلاينده هاي بيشتري را به ريه هايتان وارد مي کنيد ، ولي بدن شما اين آلاينده ها را نگه نمي دارد . مثلا ديده شد که دوچرخه سواراني که هنگام شلوغي مرکز شهر واشنگتن رکاب مي زدند ميزان منو اکسيد کربن بيشتري استنشاق مي کردند ، ولي سطح منواکسيد کربن خونشان از رانندگان ماشين درهمان منطقه کمتر بود .

پس به اين نکته توجه داشته باشيد که :

در صورت امکان ، در زمان شلوغي ترافيک صبح و 2 ساعت پس از شلوغي بعد از ظهر و آلودگي زياد هوا ورزش نکنيد ، ولي اگر نمي توانيد وقت ديگري را به اين کار اختصاص دهيد ، حتما ورزش کنيد که از کرخي و تنبلي بهتر است .