رسيدن به موفقيت، قدرت و هر چيز خوب ديگري در اين دنيا آرزوي مشترك بيشتر انسانهاست ولي با اين حال هنوز اكثريت انسان ها از وضعيت مالي، فكري و روحي مناسبي برخوردار نيستند. در دنيايي كه ما انسان ها در آن زندگي مي كنيم فرصت هاي زيادي براي رسيدن به موفقيت وجود دارد ولي متأسفانه كمتر كسي مي تواند از اين فرصت ها به نفع خود استفاده كند. متأسفانه انسان ها بيشتر در رؤياي رسيدن به موفقيت زندگي مي كنند تا اين كه بخواهند براي رسيدن به آن تلاشي از خود نشان دهند. حقيقتي كه هر انساني در راه رسيدن به موفقيت بايد همواره به آن توجه كند اين است كه نه كسي شانسي و از روي اتفاق به موفقيت مي رسد و نه كسي به همين صورت موفقيت هاي خود را از دست مي دهد. اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه رسيدن به موفقيت خود مراحلي دارد و فقط كساني كه از اين موضوع باخبرند که مي توانند اميدوار به دستيابي به آن باشند.


افكار همه چيز شماست

با كمي مطالعه و تحقيق در زندگي بيشتر انسان هاي موفق جهان به اين نتيجه مي رسيم كه پشتكار داشتن و سخت كوش بودن ويژگي مشترك تمام انسان هاي موفقي است كه تا به حال روي كره زمين زندگي كرده و مي كنند. اگر در زندگي بيشتر انسان هاي موفق جهان نگاهي بيندازيد به اين نتيجه مي رسيد كه بيشتر آنها در ابتدا به اشخاصي خانه به دوش شبيه بوده اند اما در عين حال افكاري سلاطين گونه داشته اند! بنابراين اگر شما هم مي خواهيد به موفقيت برسيد (بسته به اين كه موفقيت براي شما چه مفهومي دارد) بايد جنس ذهنيت شما از افكار مثبت و اميد به آينده باشد تا شما بتوانيد با اشتياق و طراحي برنامه اي مناسب براي رسيدن به آن تلاش كنيد.


همه از صفر شروع كرده اند

با اين حال، ممكن است اين ذهنيت در شما ايجاد شده باشد كه حتي با وجود اين كه ذهنيتي مثبت داريد ولي به علت كمبود منابع و امكانات لازم نمي توانيد به اهداف خود برسيد. فراموش نكنيد كه تمام انسان هاي موفق هم در ابتداي كار وضعيتي مانند شما داشتند ولي با اين حال توانستند با تلاش بيش از حد و داشتن افكار و برنامه اي مناسب به اهداف خود برسند. اصولاً انساني كه در ذهن خود هدف قاطعي دارد كه بايد به آن برسد هيچوقت به محدوديت ها فكر نمي كند. تنها منبعي كه انسان هاي موفق از آن بهره مي برند ذهن است.

اين افراد از آنجايي كه مي دانند مغز انسان با افكار او دوست مي شود، هميشه بهترين افكار را براي دوستي با ذهن خود انتخاب مي كنند. اگر شما به خود به چشم يك انسان موفق نگاه كنيد ذهنتان نيروي دروني شما را براي رسيدن به وضعيتي كه دوست مي داريد هماهنگ مي كند، اما اگر افكار و تصورات شما عليه خودتان باشد حتي اگر از منابع خوبي نيز برخوردار باشيد به زودي همه چيز را از دست خواهيد داد. متأسفانه بسياري از انسان ها فكر مي كنند كه محدوديت، معيار سنجش انسانهاست، در حالي كه معيار حقيقي سنجش انسان ها، افكاريست كه آنها در سر دارند.


هيچ وقت نگو دير شده

وقتي صحبت از رسيدن به موفقيت است و انساني از انسان ديگري دعوت مي كند تا براي رسيدن به هدفي تلاش كند، معمولاً اين گونه پاسخ مي شنود كه ديگر دير شده است. عبارت «ديگر دير شده» جواب انسان هايي است كه ارباب ذهن خود نيستند. كسي كه ارباب ذهن خود باشد هيچ وقت به كمبود منابع، پيري يا... فكر نمي كند، بلكه به اين فكر مي كند كه از كدام راه بايد براي رسيدن به موفقيت استفاده كند. كسي كه ارباب ذهن خود نباشد حتي اگر تلاش شبانه روزي براي رسيدن به موفقيت داشته باشد هيچ وقت به خواسته خود نمي رسد.

اگر كسي مي خواهد به موفقيت برسد بايد تلاشي توأم با ايمان به پيروزي داشته باشد. در كنار اين موارد اگر شما بدانيد كه چه مي خواهيد و در پي چه چيزي هستيد مي توانيد در هر وضعيتي به موفقيت برسيد. فراموش نكنيد كه هرگز بدون زحمت چيزي عايد شما نمي شود.

براي رسيدن به موفقيت بايد بهاي آن را بپردازيد، هرچند كه اين هزينه در مقايسه با آنچه كه به دست مي آوري بسيار ناچيز است.


از همين امروز شروع كن

براي رسيدن به موفقيت بايد از همين امروز شروع كنيد و قدر تك تك لحظات و كوچكترين فرصت هاي زندگي را بدانيد. كساني كه براي رسيدن به موفقيت منتظر لحظات جادويي مي مانند هيچ وقت به آن نمي رسند. فراموش نكنيد كه فرصت ها هميشه در جامه مبدل (گرفتاري يا شكست) به سراغ انسان ها مي آيند. پس فراموش نكنيد كه هر وقت در زندگي با مشكلي روبرو شديد با چشمان باز به اطراف نگاه كنيد تا بتوانيد موفقيتي كه در نزديكي شما پنهان شده است را پيدا كنيد. يك ضرب المثل ايتاليايي مي گويد:« كسي كه منتظر زمان مي ماند آن را از دست مي دهد.» براي رسيدگي به چيزي منتظر آمدن آن نمانيد، به سمت آن برويد. با چشمان باز خود مراقب تك تك لحظاتي باشيد كه به سادگي از كنار شما مي گذرند».


اگر اراده اي باشد راهي وجود دارد

براي رسيدن به موفقيت بايد به تلاش خود بيفزاييد. اين مهم نيست كه شما در چه سن و سالي هستيد. تفكر مسموم «ديگر دير شده» را از خود دور كنيد تا به شما ثابت شود براي كسي كه اراده اي در خود مي بيند همواره راهي وجود دارد. تلاش و برنامه مناسب تنها چيزهايي هستند كه شما به آنها نياز داريد. همواره به خود يادآوري كنيد كه موفقيت از آن كساني است كه ذهنيت موفق دارند و شكست از آن كساني است كه بي تفاوت اجازه مي دهند ذهنيت شكست در آنها نفوذ كند. يكي از ويژگي هاي مثبت استفاده از اين تفكر اين است كه وقتي به آن تسلط پيدا مي كنيد و دائما از آن استفاده مي كنيد بي اراده خود را در مسير رسيدن به موفقيت در حال حركت مي بينيد. در اين هنگام است كه شما موفقيت را با تمام وجود در آغوش مي گيرد و از اين موضع تعجب مي كنيد كه در اين چند سال كجا بوده است!


هيچ وقت گول ا حساسات خود را نخوريد

روزي شاگردي به ديدن استاد خود مي رود و به او مي گويد قدرت تمركز حواس ندارم و نمي توانم كارهايم را درست انجام دهم. استاد در جواب شاگردش به او مي گويد: مي گذرد، هيچ وقت به اكنون توجه نكن و به تلاش ادامه بده. همانطور كه قبلاً اشاره شد، رسيدن به موفقيت از روي شانس و اقبال نيست و همواره نياز به تلاش دارد. در حقيقت زماني كه هم به آن رسيده ايم بايد براي حفظ آن تلاش كنيم وگرنه به زودي آن را از دست مي دهيم.