سیلور دالر
(silver daler) ماهي صلح طلبي است و اگر چه گياه خوار است ولي از خانواده پيراناها مي باشند.آنها ميتوانند براي10سال و يا بيشتر زندگي كنند و نياز دارند تا به صورت گروهي در گروههاي حداقل6-3 تایی نگهداري شوند.سيلور دالري كه به تنهايي نگه داشته شود دچار شوك و استرس خواهدشد وممكن است بسيار زود بميرد) البته امكان هم دارد كه زنده بماند ولي بهتر است حداقل3عدد داشته باشيم) اين ماهي تا 15-20 سانتيمتر بزرگ مي شود كه با توجه به فرم دايره اي بدنش نسبتاً بزرگ بنظر ميرسد.

اين ماهيها در آكواريم هاي درازتر بهتر نگهداري ميشوند زيرا با الگوهاي طبيعي و محل زندگي آنها مطابقت دارد

.ماهيان بسيار صلح جويي هستند و اگر يكي ازگروه آنهامريض شوند بايد فوراً به آكواريم ديگري منتقل شوند زيرا ممكن است هم گروههاي ديگر به آنها حمله كنند.سيلور دالرها همزيستي خوبي با سيلورشارك و انواع شارك ها ، تورامي ها و ...دارند.عمدتاً نرها بزرگتر از ماده ها هستند و باله هاي مخرجي نرها درازتر و نوك تيز است.بدليل آنكه گياه خوار هستندهر گياهي را كه شما در تانكتان نگهداري ميكنيد خواهند خورد. البته ميتوانيد از گياهان پلاستيكي در صورت علاقمند بودن براي تزئين آكواريم استفاده كنيدهمچنين ميتوانيداز روش زير كه بسيار هم عملي است استفاده كنيد بدين صورت كه ميتوانيد از گياهاني مانند کریپتون و...كه مزه ي تلخي دارند استفاده كنيد.روشنايي اندك و آكواريمي كه ته آن نسبتاً تاريك است براي اين ماهي بسيار مناسب است.گونه هاي مختلفي از اين ماهي كه داراي خط يا نقطه روي بدن هستند وجود دارد كه بعضي اوقات با پيرانا ها اشتباه گرفته مي شود.تخم ريزي آنها معمولاً در ساعات اوليه صبح و صبح بين گياهان کف انجام مي شود.ماده ها نزيك كف آكواريم تخم ريزي ميكنند و سپس آنها به ته آكواريم مي افتند بچه ها تقريباً در مدت سه روز از تخم ها بيرون مي آيند وضرورتي در جداكردن والدين از بچه ها وجود ندارد دماي آب بايد بين 25 تا 28 و pH آن نيزحدود 6الی7 باشدهمچنين
سختي آب بايد كمتر از10 درجه باشد.سيلور دالرها مي توانند بيش از2000 تخم بگذارند