این ماهی در آبهای کلمبیا زندگی میکند و طول آن به 5.5 سانت هم میرسد باله شنا در نر مورب است این ماهی میتواند سرش را بوصرت 90 درجه بچرخاند این ماهی را میتوان مانند گونه های دیگر تتراها پرورش و نمو داد میزان سختی و اسیدیته بودن آب مانند نئون ها میماند.