محل زندگی این ماهی در آمریکای جنوبی است طول این ماهی به 5 سانتیمتر هم میرسد تفاوت نر با ماده در این است که در انتهای باله مخرجی ماهی نر کیسه ای است که به ان آویزان است در پهلوی ماهی نر خط سبزی روشنی کشیده شده است میتوان به این ماهی نئون سبز هم نسبت داد شرایط نگداری این ماهی تقریبا آسان است و دمای مناسب 21 تا 25 درجه سانتیگراد است حداقل عمق برای این ماهی 20 سانتمیتر است حرارت آب در تخم گذاری یک درجه افزایش دارد سنگینی آب برای تخمها معمولا 1.5 تا 6 برقرار است معمولا برای تخمکشی ازین ماهی استفاده از یک لامپ نور سفید که از کف اکواریوم میتابد لازم است ماهی ماده حدوده 300 تخم میگذارد که به کف اکواریوم چسبیده است برای تخمها لازم است محلی تاریک فراهم شود در روز ششم نوزادان شورع به تغذیه مینمایند