نئون ها یکی از ماهیان پرطرفدار اکواریوم داران است که این ماهی را اکثرا با دیسکاس که زیبای خودرا دارند بخاطره درخشندگی پوستشان نگهداری میکنند طول این ماهی به 4 سانتیمتر میرسد نرها از ماده ها کوچکتر هستند یک خط پهولئی در نئون وجود دارد که در ماهی نر بوصرت خط مستقیم است اما در جنس ماده کمی خمیدگی دارد برای نگداری نئون بر عکس انواع تتراها عمق زیاد بهتر است نئون ها در اکواریوم حرارت را 17 تا 28 درجه مقاومت میکنند درجه سختی آب برای تولید مثل نئون باید خیلی پائین باشد چیزی در حدوده 0.4 تا 2 پی اچ در حدوده 5 تا 6.5 این ماهی برعکس خانواده کاراسین ها محل بزرگی برای تولید مثل احتیاج دارند چیزی حدوده 100 لیتر آب حرارت هنگام تخم ریزی بین 23 تا 24 و درجه اسیدی آب روی 6 متغیر است نور باید خیلی ضعیف باشد یا تاریک باشد در این شرایط ماهی حدوده 30 تا 170 تخم میگذارد و برای جلوگیری از خورده شدن تخمها توسط نئون که بسیار علاقه به خوردن تخمها دارند باید جدا گردند و یا باید از تعدادی ماهی نئون تخم گذار در یکجا استفاده کرد و برای تغذیه انها را قبل از تخم گذاری کاملا سیر نمود برای تخم گذاری نئون ها معمولا از شاخه های گیاه میروفیلوم استفاده میکنند برای تغذیه نوزادان میتوان از آرتمیا استفاده کرد تا قبله 3 هفته باید نوزادان نئون در محلی تاریک بزرگ شوند بعد از ان بالغ شده و میتوانند در محیطی نور دار زندگی نمایند شرایط نور برای این ماهیان بسیار اهمیت دارد نئونها انواع مختلفی دارند مانند نئون سرخ و سیاه
شرایط هر دوگونه نئون مانند یکدیکر است با این تفاوت که نئون سیاه رشد بهتری دارد