این ماهی در آبهای برزیل زندگی مینماید طول این ماهی حداکثر 4 سانتیمتر در شرایط خوب رنگ ماهی به رنگ زرد لیموئی تغییر میابد پشت ان قهوه ای و یا سبز رنگ است ماده ها بوسیله شکم تقریبا بزرگشان مشخص هستند ماده ها ی پولکری بسختی بالغ میشوند آب برای تخم ریزی باید خیلی سبک و درجه ایدی ضعیفی داشته باشد حرارت مورد نیاز برای شکوفائی تخمها 28 درجه فیکس است رنگ تخمهای این مهای زرد است و در صورت عدم تخم ریزی در جای تقریبا روشن ماهی را باید به جای تاریک منتقل کرد و بعد از 4 روز تخم ریزی مینماید رنگ تخمها زرد است تخمها بعد از یک شبانه روز از تخم خارج میشوند و بعد از 6 روز میتوانند شنا و تغذیه کنند